đề tiếng anh lớp 3Bộ 100 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án được biên soạn bám sát những cuốn sách Kết nối trí thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời tạo nên (Family and Friends), iLearn Smart Start giúp Giáo viên và cha mẹ đạt thêm tư liệu Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 kể từ bại liệt hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua môn Tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 3

Top 100 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Chỉ kể từ 130k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1, Cuối kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 10 Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1

 • Đề ganh đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2

 • Đề ganh đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi


Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Anh lớp 3

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Anh lớp 3

  Xem chi tiết

Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem test Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

1. Listen and tick.

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

2. Look, listen and write.

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

Xem thêm: vẽ ngôi sao

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích vĩ đại drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears vì thế you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family thành viên

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích vĩ đại eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Family and Friends

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Look and write

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

III. Write the words correctly

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

IV. Circle the correct word

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Explore Our World

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

2. Listen and tick.

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and u. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem tăng đề ganh đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3
 • Đề ganh đua Tiếng Việt 3
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 3

Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đã với điều giải bài xích luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 3 những môn học

Xem thêm: vẽ mèo