đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

TOP 6 đề đánh giá giờ đồng hồ Anh 2 học tập kì 1 những cỗ sách

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

Bộ 5 đề đánh giá môn Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 với đáp án sau đây ở trong cỗ đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh năm học tập 2023 - 2024 bởi VnDoc.com tổ hợp và đăng tải. Đề đánh giá Tiếng Anh 2 bao gồm nhiều dạng khác nhau bài bác luyện không giống nhau hùn học viên lớp 2 ôn luyện kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập hiệu suất cao và đạt điểm trên cao vô kì đua cuối học tập kì 1 tiếp đây.

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 i-Learn Smart Start 2 số 1

Look at the picture and complete the words

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

1. _ a _

2. g _ _ t

3. _ c _ o p _ s

1. What shape

A. lớn music

2. How

B. is it?

3. Hands

C. are you from?

4. Listen

D. are you?

5. Where

E. down

Reorder these words lớn have correct sentences

1. pig/ It’s/ a/ ./

____________________________________________

2. My/ Linda/ is/ name/ ./

____________________________________________

3. many/ circles/ How/ there/ are/ ?/

____________________________________________

Xem đáp án

1. It’s a pig.

2. My name is Linda.

3. How many circles are there?

Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp hai năm 2023 - 2024 số 2

I/ Look at the picture and complete the words

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

1. _ a i l

2. b _ k e

3. s _ a

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

4. _ a s t a

5. _ a i n b o w

6. k _ t e

II/ Look at the picture and write

1. Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

What can you see?

_____________________

2. Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Is he riding a bike?

_____________________

3. Đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì 1 sách Kết nối trí thức - Đề 1

Let’s look at the _____________

III/ Reorder these words lớn have correct sentences

1. pizza/ yummy/ The/ is/ ./

___________________________________

2. she/ Is/ a/ flying/ kite/ ?/

___________________________________

3. rainbow/ I/ see/ can/ a/ ./

___________________________________

-The end-

Đáp án đề đua Tiếng Anh lớp 2 thân thiết học tập kì một số 2

I/ Look at the picture and complete the words

1. sail

2. bike

3. sea

4. pasta

5. rainbow

6. kite

II/ Look at the picture and write

1. I can see river

2. No, he isn’t

3. Let’s look at the kitten

III/ Reorder these words lớn have correct sentences

1. The pizza is yummy.

2. Is she flying a kite?

3. I can see a rainbow.

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh số 3

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. chips

B. chicken

C. rain

2. A. mother

B. dress

C. father

3. A. ball

B. bread

C. chocolate

4. A. grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. this/ What/ is/?

2. is/ that/ What/?

3. is/ that/ a/ ruler/.

4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5. Yes,/ is/ it/ ./

6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7. / book/ Is/ it/ a?

8. Is/ this/ rubber/ a?

9. isn’t/ No,/ it/ ./

III. Đếm và viết

Xem thêm: vẽ tranh cô bé quàng khăn đỏ

Đề đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 với đáp án

Đề đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 với đáp án

1. ___________ cars

2. ___________ cats

Đề đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 với đáp án

Đề đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 với đáp án

3. ___________ crayons

4. ___________ dwarfs

Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 số 3

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. C

2. B

3. A

4. A

II. Sắp xếp những kể từ sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. What is this?

2. What is that?

3. That is a ruler.

4. Is it a pencil case?

5. Yes, it is.

6. Is this an umbrella?

7. Is it a book?

8. Is this a rubber?

9. No, it isn't.

III. Đếm và viết

1. three cars

2. five cats

3. two crayons

4. seven dwarfs

Đề giờ đồng hồ Anh ôn đua học tập kì 1 lớp hai năm 2023 - 2024 số 4

Question 1: Match. (Nối)

Đề đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 với đáp án

Question 2: Complete the words. (Hoàn trở thành những kể từ sau)

Đề đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 với đáp án

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn trở thành những câu sau)

Đề đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 với đáp án

Đáp án Đề giờ đồng hồ Anh ôn đua học tập kì 1 lớp 2 số 4

Question 1: Match. (Nối)

1. ball

2. train

3. brother

4. chocolate

5. read

6. park

Question 2: Complete the words. (Hoàn trở thành những kể từ sau)

1. brown bread

2. hall

3. dress

4. car

Question 3:

a. Look! There is lots of rain.

b. I lượt thích chicken.

c. I lượt thích chips.

d. Clean your teeth, please.

e. Wash your feet, please.

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối trí thức số 5

Exercise 1: Look and complete the words

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. _ e _

2. k _ t _ _ n

3. f _ _

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

4. c l _ s _ r _ _ m

5. _ u i _ e

6. _ a _ t _

Exercise 2: Look at the pictures and answer these following questions

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. How many people are there?

___________________________________

2. Does the girl have milk?

___________________________________

3. Is the boy eating banana?

___________________________________

Exercise 3: Reorder words lớn have correct sentences

1. see?/ What/ you/ can/

___________________________________

2. see/can/ I/ road/ a/ ./

___________________________________

3. there/ Is/ box/ a/ ?/

___________________________________

4. yummy/ The/ is/ pizza/ ./

___________________________________

5. are/ Here/ you/ ./

___________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối trí thức số 5

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 6

I. Count and write

ề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. ______________

2. ______________

ề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. ______________

4. ______________

II. Look and complete the words

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. b _ n _ _a s

2. _ o o _ i e _

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. _ r _ g

4. _ i n _

III. Look at the picture and answer the following questions

Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words lớn have correct sentences

1. like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./

__________________________________

3. have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Trên đó là toàn cỗ nội dung của đề đua học tập kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 2 với đáp án.

Xem thêm: cách vẽ