đề thi hóa 8 cuối kì 2Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 với đáp án (30 đề)

Dưới đó là list Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 học tập kì 2 với đáp án năm 2023, cực kỳ sát đề ganh đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn tập luyện & đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua Hóa học tập 8.

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề thi hóa 8 cuối kì 2

Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 với đáp án (30 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh vão chữ A hoặc B, C, D trước phương án lựa chọn trúng.

Câu 1: Cho những oxit sau: SO2, K2O, CaO, N2O5, P2O5, BaO. Dãy bao gồm những oxit ứng dụng với H2O, dẫn đến bazơ là:

A. SO2, CaO, K2O

B. K2O, N2O5, P2O5

C. CaO, K2O, BaO

D. K2O, SO2, P2O5

Câu 2: Những oxit sau: CaO, SO2, Fe2O3, Na2O, CO2, P2O5. Dãy bao gồm nhưungx oxit ứng dụng với nước dẫn đến axit là:

A. CaO, SO2, Fe2O3

B. SO2, Na2O, CaO

C. SO2, CO2, P2O5

D. CO2, Fe2O3, P2O5

Câu 3: Cho những bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ tan nội địa tạo nên trở nên hỗn hợp kiềm là:

A. Ca(OH)2, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2

B. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH

C. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

D. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH

Câu 4: Có những hóa học rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH)2, NaNO3. Thuốc test được lựa chọn nhằm phân biệt những hóa học bên trên là:

A. H2SO4, giấy tờ quỳ tím.

B. H2O, giấy tờ quỳ tím.

C. hỗn hợp NaOH, giấy tờ quỳ tím.

D. hỗn hợp HCl, giấy tờ quỳ tím.

Câu 5: Độ tan của một hóa học nội địa ở sức nóng chừng xác lập là:

A. số gam hóa học tan tan vô 100 gam nước.

B. số gam hóa học tan tan vô 100 gam dung môi.

C. số gam hóa học tan tan trong một lít nước sẽ tạo trở nên hỗn hợp bão hòa.

D. số gam hóa học tan tan được vô 100 gam nước sẽ tạo trở nên hỗn hợp bão hòa.

Câu 6: Dãy ăn ý hóa học bao gồm những hóa học nằm trong loại muối bột là:

A. Na2O, CuSO4, KOH

B. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3

C. CaCO3, CaCl2, FeSO4

D. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Viết phương trình chất hóa học màn biểu diễn sản phẩm biến đổi sau:

a)     S → SO2 → H2SO3

b)     Ca → CaO → Ca(OH)2

Câu 8: Tại 20ºC, hòa tan 60 gam KNO3 vô 190 gam H2O thì chiếm được hỗn hợp bão hòa. Hãy tính chừng tan của KNO3, ở sức nóng chừng bại liệt.

Câu 9: Tính lượng khí oxi cần thiết dùng làm châm cháy trọn vẹn 1 tấn phàn nàn (chứa 95% cacbon). Những tạp hóa học sót lại ko cháy được.

(Biết H=1, C=12, O=16, Fe=56, K=39, N=14).

Quảng cáo

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: lựa chọn C

Chỉ với oxit sắt kẽm kim loại (K2O, BaO, CaO) ứng dụng với nước dẫn đến bazơ ứng.

Câu 2: lựa chọn C

Chỉ với những oxit axit mới nhất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp axit ứng.

Câu 3: lựa chọn B

Chỉ với 5 bazơ tan nội địa dẫn đến hỗn hợp bazơ là: LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.

Câu 4: lựa chọn B

Cho nước theo thứ tự vô những hóa học rắn. Chất rắn ko tan là FeO, những hóa học sót lại tan. P2O5 + 3H2O  2H3PO4

Nhúng quỳ tím vô những hỗn hợp thu được:

+) Dung dịch thực hiện quỳ tím hóa đỏ loét là thành phầm của P2O5

+) Dung dịch thực hiện quỳ tím hóa xanh xao là Ba(OH)2

+) Dung dịch không tồn tại hiện tượng lạ gì là NaNO3

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: lựa chọn C

Muối là ăn ý hóa chất bao gồm một hoặc nhiều vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại links với cùng một hoặc nhiều gốc axit.

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Câu 8: Cứ 190 gam H2O hòa tan không còn 60 gam KNO3 tạo nên hỗn hợp bão hòa

100 gam H2O hòa tan không còn x gam KNO3.

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Câu 9: Khối lượng C với trong một tấn phàn nàn là:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 2)

Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Học kì hai năm học tập 2023 - 2024 với đáp án (30 đề)

Quảng cáo

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn trĩnh vô chữ A hoặc B, C, D, trước phương án trúng.

Câu 1: Oxit nào là tại đây Lúc ứng dụng với nước tạo nên trở nên bazơ tương ứng?

A. Fe2O

B. CaO

C. SO3

D. P2O5

Câu 2: Oxit của một nhân tố với hóa trị II chứa chấp 20% oxi (về khối lượng). Nguyên tố bại liệt là:

A. đồng

B. nhôm

C. canxi

D. magie

Câu 3: Trong sản phẩm hóa học tại đây, sản phẩm hóa học nào là toàn là oxit?

A. H2O, MgO, SO2, FeSO4

B. CO2, SO2, N2O5, P2O5

C. CO2, K2O, Ca(OH)2, NO

D. CaO, SO2, Na2CO3, H2SO4

Câu 4: Cho 6,5 gam kẽm vô hỗn hợp HCl thì thể tích khí H2 bay đi ra (đktc) là:

A. 2 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 4 lít

Câu 5: Trường ăn ý nào là tại đây chứa chấp lượng vẹn toàn tử hiđro không nhiều nhất?

A. 6.1023 phân tử H2

B. 3.1023 phân tử H2O

C. 0,6g CH4

D. 1,50g NH4Cl

Câu 6: Khử 12g sắt(III) oxit vì thế khí hiđro. Thể tích khí hiđro nhớ dùng (đktc) là

A. 5,04 lít

B. 7,36 lít

C. 10,08 lít

D. 8,2 lít

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hãy tấp tểnh nghĩa: axit, bazơ, muối bột và mang lại ví dụ minh họa.

Câu 8: Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học sau:

     Fe2O3 + ? −to→ Fe + ?

     Zn + HCl → ZnCl2 + ?

     Na + H2O  NaOH + ?

     KClO3 −to→ KCl + ?

     Al + H2SO4 (loãng)  ? + ?

Câu 9: Dẫn khí hiđro trải qua CuO nung rét.

     Viết phương trình chất hóa học xẩy ra.

     Sau phản xạ, chiếm được 19,2 gam Cu. Tính lượng CuO nhập cuộc phản xạ và thể tích khí hiđro (đktc) nhớ dùng.

(Biết O=16, Cu=64, Al=27, H=1, S=32).

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRĂC NGHIỆM

Câu 1: lựa chọn B

Câu 2: lựa chọn A

Gọi công thức axit của sắt kẽm kim loại hóa trị II, với dạng; RO.

Theo đề bài bác, tớ có: %O = 16/(R+16) x 100% = 20%

 R + 16 = 1600/20 = 80 → R = 64: đồng (Cu)

Câu 3: lựa chọn B

Câu 4: lựa chọn C

Ta có: nZn = 6,5/65 = 0,1 (mol)

Phản ứng: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (1)

          (mol) 0,1 → 0,1

Từ (1) → nH2= 0,1 (mol) → VH2= 0,1 x 22,4 (l)

Câu 5: lựa chọn D

- Số vẹn toàn tử H vô 6.1023 phân tử H2 là:

2.6.1023 = 1,2.1024 (nguyên tử)

- Số vẹn toàn tử H vô 3.1023 phân tử H2O là:

2.3.1023 = 6.1023 (nguyên tử)

- Số mol CH4 là 0,6 : 16 = 0,0375 mol

→ Số vẹn toàn tử H vô 0,6 gam CH4 là:

0,0375.4. 6.1023 = 9.1022 (nguyên tử)

- Số mol NH4Cl là một trong,5 : 53,5 = 0,028 mol

→ Số vẹn toàn tử H trong một,5 gam NH4Cl là:

0,028.4. 6.1023 = 6,72.1022 (nguyên tử)

Vậy trong một,5 gam NH4Cl với số vẹn toàn tử H tối thiểu, nên lượng H cũng chính là tối thiểu.

Câu 6: lựa chọn A

Ta có: nFe2O3= 12/160 = 0,075 (mol)

Phản ứng: Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O (1)

(mol) 0,075 → 0,225

Từ (1) → nH2= 0,225 (mol) → VH2= 0,225 x 22,4 = 5,04 (l)

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

- Phân tử axit bao gồm với cùng một hoặc nhiều vẹn toàn tử hiđro links với gốc axit, những vẹn toàn tử hiđro này hoàn toàn có thể thay cho thế vì thế vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại. Ví dụ HCl, H2SO4, …

- Phân tử bazơ bao gồm với cùng một vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại links với cùng một hoặc nhiều group hiđroxit (- OH). Ví dụ NaOH, Ca(OH)2

- Phân tử muối bột bao gồm với cùng một hoặc nhiều vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại links với cùng một hoặc nhiều gốc axit. Ví dụ BaSO4, NaCl, FeCl3

Câu 8:

     Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O

     Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

     Na + H2O  NaOH + 1/2H2

     KClO3 −to→ KCl + 3/2O2

Câu 9: a) Phản ứng

          CuO + H2 −to→ Cu + H2O (1)

     (mol) 0,3          0,3 ← 0,3

b) Ta có: nCu = 19,2/64 = 0,3 (mol)

Từ (1) → nCu = 0,3 (mol) → mCuO = 0,3 x 80 = 24 (gam)

Và nH2= 0,3 (mol) → VH2 0,3 x 22,4 = 6,72 (lít)

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 3)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn trĩnh vão chữ A hoặc B, C, D trước phương án lựa chọn trúng nhằm vấn đáp kể từ câu 1 cho tới câu 4.

Câu 1: Hợp hóa học nào là trong số hóa học tại đây mang tên gọi là natri đihiđrophotphat?

A. Na3PO4

B. Na2HPO4

C. NaH2PO4

D. Na2SO4

Câu 2: Dãy những ăn ý hóa học nào là tại đây bao gồm những ăn ý hóa học muối?

A. K2O, KNO3, NaOH, Fe(NO3)2

B. H2SO4, Na3PO4, Cu(OH)2, Fe2O3

C. Pb(NO3)2, NaCl, ZnSO4, K2S

D. KNO3, FeO, K2S, H2SO4

Câu 3: Hòa tan 50 gam muối bột ăn vô 200 gam nước chiếm được hỗn hợp với mật độ là:

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 28%

Câu 4: Khối lượng của NaOH với vô 200ml hỗn hợp NaOH 2M là:

A. 16 gam

Xem thêm: chiếc lược ngà sáng tác năm nào

B. 28 gam

C. 30 gam

D. 35 gam

Câu 5: Ghép ý ở cột I và cột II mang lại tương thích (1,0 điểm)

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Câu 6: Hãy lựa chọn chữ (Đ) tấn công vô câu trúng và chữ (S) vô câu sai trong số câu sau:

1)     Chất khử là hóa học nhường nhịn oxi cho những hóa học không giống. □

2)     Oxit axit thông thường là oxit của sắt kẽm kim loại và ứng với cùng một axit. □

3)     Dung dịch axit thực hiện mang lại quỳ tím hóa xanh xao. □

4)     Trong bộ phận của ăn ý hóa học muối bột nên với gốc axit. □

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học theo đuổi sơ vật dụng gửi hóa sau và ghi rõ ràng ĐK phản xạ (nếu có):

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Câu 8: Cho 8,1 gam Al ứng dụng với hỗn hợp với chứa chấp 21,9 gam HCl.

     Viết phương trình chất hóa học của phản xạ.

     Sau phản xạ hóa học nào là còn dư? Dư từng nào gam?

     Tính lượng AlCl3 tạo nên trở nên.

     Lượng khí hiđro sinh đi ra phía trên hoàn toàn có thể khử được từng nào gam CuO?

(Biết Al=27, H=1, Cu=64, O=16, Cl=35,5).

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: lựa chọn C

Câu 2: lựa chọn C

Câu 3: lựa chọn B

mdd = 50 + 200 = 250 (gam)

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Câu 4: lựa chọn A

     Ta có: nNaOH = 0,2 x 2 = 0,4 (mol)

          → mNaOH = 0,4 x 40 = 16 (gam)

Câu 5: 1 – e, 2 – d, 3 – c, 4 – b

Câu 6: 1 – S, 2 – S, 3 – S, 4 - Đ

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

      2KClO3 −to→ 2KCl + 3O2

     2O2 + 3Fe −to→ Fe3O4

     Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O

     Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Câu 8:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 4)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Nồng chừng mol của hỗn hợp với chứa chấp 50 gam CaBr2 vô 400ml hỗn hợp là:

B. 0,15M

C. 0,45M

D. 1,25M

Câu 2: Cặp hóa học nào là tại đây Lúc kết cổ động phản xạ chiếm được thành phầm bao gồm cả hóa học khí và hóa học kết tủa?

A. CaCO3 + HNO3 loãng

B. Na2SO4 + BaCl2

C. BaCO3 + H2SO4 loãng

D. CaCO3 + HCl

Câu 3: Với một lượng hóa học tan xác lập, Lúc tăng thể tích dung môi thì:

A. C% tách, CM giảm

B. C% tăng, CM tăng

C. C% tăng, CM giảm

D. C% tách, CM tăng

Câu 4: Đem cô cạn 200ml hỗn hợp FeSO4 0,5M thì lượng muối bột khan chiếm được là:

A. 10 gam

B. 15,2 gam

C. 14 gam

D. 13,2 gam

Câu 5: Điều khiếu nại nhằm đột biến sự cháy là:

A. đầy đủ oxi cho việc cháy

B. lan đi ra nhiều nhiệt

C. hóa học cháy nên rét và đầy đủ oxi cho việc cháy

D. câhts cháy nên rét cho tới sức nóng chừng cháy và đầy đủ oxi cho việc cháy

Câu 6: Một oxi của nitơ (X) ở ĐK xài chuẩn chỉnh với lượng riêng rẽ vì thế 2,054 gam/lít. Công thức phân tử của oxit là:

A. N2O

B. NO

C. N2O3

D. NO2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học sau (biết thông số trước của những công thức tùy thuộc vào x, y):

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Những phản xạ nào là biểu thị sự oxi hóa?

Câu 8: Dẫn luồng khí CO dư trải qua đôi mươi,05 gam lếu láo ăn ý nhị oxit ZnO và Fe2O3 ở sức nóng chừng cao, chiếm được lếu láo ăn ý nhị sắt kẽm kim loại và khí CO2. Dẫn khí CO2 sinh đi ra vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 35 gam kết tủa.

     Viết phản xạ xẩy ra.

     Tính lượng từng sắt kẽm kim loại tạo nên trở nên.

     Tính bộ phận tỷ lệ theo đuổi lượng từng oxit vô lếu láo ăn ý thuở đầu.

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Ta có:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Câu 2: BaCO3 + H2SO4  BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

     Chọn C

Câu 3: lựa chọn A

Câu 4: Ta có: nFeSO4= 0,2 x 0,5 = 0,1 (mol)

          → mFeSO4= 0,1 x 152 = 15,2 (gam)

     Chọn B

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: Ta có: MX = 2,054 x 22,4 = 46 (gam)

Gọi công thức oxit (X): NxOy

Theo đề: MX = 14x + 16y = 46

     Nghiệm ăn ý lý: x=1, y=2 → CTHH: NO2.

Chọn D

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Các phản xạ a, b, c biểu thị sự lão hóa.

Câu 8: a) Phản ứng:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

b) Tính lượng từng kim loại:

Gọi a là số mol của ZnO và b là số mol của Fe2O3

Theo đề bài bác, tớ với hệ phương trình

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Giải hệ phương trình, tớ có: a = 0,05; b = 0,1

     mZn = 0,05 x 65 = 3,25 (gam); mFe = 0,2 x 56 = 11,2(gam)

c) Tính tỷ lệ lượng từng oxit:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 5)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Cho phản ứng: C + O2 □(−to→ ) CO2

Đặc điểm của phản xạ bên trên là:

A. phản xạ thế

B. phản xạ lan nhiệt

C. phản xạ hóa hợp

D. cả B, C đều đúng

Câu 2: Quá trình nào là tại đây ko thực hiện tách lượng oxi vô ko khí?

A. Sự han gỉ của những dụng cụ vì thế sắt

B. Sự quang quẻ ăn ý của cây xanh

C. Sự cháy của phàn nàn, xăng, dầu, …

D. Sự thở của quả đât và động vật

Câu 3: Để châm cháy trọn vẹn a gam cacbon thì nên cần vừa vặn đầy đủ 1,5.1024 phân tử khí oxi. Giá trị của a là:

A. 25

B. 30

C. 20

D. 21

Câu 4: Cho kể từ từ 3,25 gam kẽm viên vô 120ml hỗn hợp HCl 1M. Thể tích khí hiđro sinh đi ra ở đktc là:

A. 1,22 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,334 lít

Câu 5: Độ tan của hóa học khí tăng khi:

A. hạ nhiệt độ

B. tăng áp suất

C. tăng sức nóng chừng và tách áp suất

D. hạ nhiệt chừng và tăng áp suất

Câu 6: Độ tan của FeBr2.6H2O ở 20ºC là 115 gam. Khối lượng FeBr2.6H2O với vô 516 gam hỗn hợp bão hòa ở sức nóng chừng bên trên là:

A. 200 gam

B. 276 gam

C. 240 gam

D. 300 gam

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Cho nhị hỗn hợp Ba(OH)2 với mật độ 2M và 4M. Hãy xác lập thể tích của từng hỗn hợp nhằm pha trộn được 300ml Ba(OH)2 với mật độ 3M.

Câu 8: Cho 9,6 gam lếu láo ăn ý bao gồm Ca và CaO hòa tan không còn vô nước, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc).

     Viết phản xạ xẩy ra.

     Tính bộ phận tỷ lệ theo đuổi lượng từng hóa học vô lếu láo ăn ý thuở đầu.

     Tính lượng Ca(OH)2 chiếm được.

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: lựa chọn D

Câu 2: lựa chọn B

Câu 3: Ta có:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

Từ (1) → nC = 2,5 (mol) → mC = a = 2,5 x 12 = 30 (gam)

Chọn B

Câu 4:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

sau phản xạ (1) thì HCl dư

Từ (1) → nH2= 0,05 (mol) → VH2= 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít)

Chọn A

Câu 5: lựa chọn D

Câu 6: lựa chọn B

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Gọi V1 là thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 2M

V2 là thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 4M

Áp dụng quy tắc lối chéo cánh tớ có:

Đề ganh đua Hóa học tập 8

     V1/V2 = 1/1 V1 = V2 (1

Mà V1 + V2 = V = 300 (2)

Từ (1) và (2): V1 = V2 = 150ml.

Câu 8: Ta có: nH2= 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

     Phản ứng:

          Ca + 2H2O  Ca(OH2 + H2↑ (1)

     (mol) 0,1        0,1 ← 0,1

          CaO + H2O  Ca(OH)2 (2)

     Tính tỷ lệ khối lượng:

Từ (1) → nH2= nCa= 0,1 (mol) → mCa = 0,1 x 40 = 4 (gam)

Vậy %mCa = 4/9,6 x 100% = 41,667%;

     %mCaO = 100% - 41,667% = 58,333%

     mCaO = 9,6 – 4 = 5,6 (g) → nCaO = 5,6/56 = 0,1 (mol)

Từ (1) và (2) → ∑nCa(OH)2 =0,1+ 0,1 = 0,2 (mol)

          → mCa(OH)2= 0,2 x 74 = 14,8 (gam).

Xem thêm thắt những đề đánh giá, đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

  • Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì 1 với đáp án (4 đề)
  • Đề ganh đua Hóa học tập 8 Học kì 1 với đáp án (4 đề)
  • Đề ganh đua Hóa học tập 8 Học kì 1 với đáp án (5 đề)
  • Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì 2 với đáp án (4 đề)

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

Tổng ăn ý Bộ đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề ganh đua môn Hóa học tập của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học