để khai báo số phần tử của mảng trong pascal người lập trình cần

Câu hỏi:

17/01/2022 6,002

Bạn đang xem: để khai báo số phần tử của mảng trong pascal người lập trình cần

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết giục của mảng 

Đáp án chủ yếu xác

C. khai báo chỉ số kết giục của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL ( loại chỉ số), người lập trình sẵn cần thiết khai báo chỉ số chính thức và kết giục của mảng. Kiểu chỉ số thông thường là một trong những đoạn số nguyên vẹn liên tiếp với dạng n1..n2 với n1, n2 là những hằng hoặc biểu thức nguyên vẹn xác lập chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).

Đáp án: B 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tiếp sau đây về loại mảng một chiều là phù hợp? 

A. Là một tập trung những số nguyên 

B. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Câu 2:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án này tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 3:

Mảng là loại tài liệu trình diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp thêm phần tử 

Xem thêm: cách vẽ

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa một trong những phần tử 

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 4:

Phát biểu này tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể thi công mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng rất có thể coi như là một trong những loại mảng 

D. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 5:

Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to lớn 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn công tác bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng 

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất vô mảng

Câu 6:

Phương án này bên dưới đấy là khai báo mảng thích hợp lệ? 

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Xem thêm: cách vẽ chú bộ đội