đặt tính rồi tính lớp 3

Toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính trẻ em thích nghi với quy tắc tính. Từ cơ chung trẻ em ghi lưu giữ trật tự đo lường, tập luyện suy nghĩ logic và tính nhanh chóng những bài xích luyện rộng lớn.

Toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính vô cùng thịnh hành nhất nhập toán đái học tập chung tập luyện kỹ năng đo lường và suy nghĩ logic. Bài ghi chép tiếp sau đây tiếp tục share toàn bộ những kỹ năng chú ý và bài xích luyện về bịa đặt tính nhằm bố mẹ và trẻ em tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3

1. Kiến thức chú ý khi thực hiện toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính

Trong lịch trình học tập lớp 3, trẻ em chính thức được tạo quen thuộc với những quy tắc tính đem lưu giữ, vậy nên câu hỏi lớp 3 bịa đặt tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép nằm trong (trừ) ko nhớ; Phép nằm trong (trừ) đem nhớ; Phép nhân; Phép phân tách hết; Phép phân tách đem dư.

1.1. Phép nằm trong (trừ) ko nhớ:

phép nằm trong (trừ) không tồn tại nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

phép tính 203 + 525

Thực hiện nay quy tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

 • 3 nằm trong 5 vì chưng 8, ghi chép 8

 • 0 nằm trong 2 vì chưng 2, ghi chép 2

 • 2 nằm trong 5 vì chưng 7, ghi chép 7

Vậy 203 + 525 = 728

b) 

Thực hiện nay quy tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

 • 4 trừ 4 vì chưng 0, ghi chép 0

 • 6 trừ 2 vì chưng 4, ghi chép 4

 • 8 trừ 6 vì chưng 2, ghi chép 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép nằm trong đem nhớ:

phép nằm trong đem nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

phép nằm trong 754 + 67

Thực hiện nay quy tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

 • 4 nằm trong 7 vì chưng 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 6 vì chưng 11, thêm một vì chưng 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 7 thêm một vì chưng 8, ghi chép 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ đem nhớ

phép trừ đem nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

phép trừ 562 - 443

Thực hiện nay quy tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

 • 12 trừ 3 vì chưng 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 6 trừ 4 vì chưng 2, 2 trừ 1 vì chưng 1, ghi chép 1

 • 5 trừ 4 vì chưng 1, ghi chép 1

Vậy 562 - 443 = 119

Học cơ hội trừ những số đem 3 chữ số nằm trong cô Nhung vuihoc >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện nay nhân kể từ phải qua trái ngược, nhân số ở mặt hàng đơn vị chức năng của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai, tiếp sau đó kế tiếp nhân số hàng trăm, hàng ngàn của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai. Nếu trong số quy tắc tính bên trên, quy tắc tính này đem lưu giữ, ta nằm trong lưu giữ nhập kết quả phép tính tiếp sau.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

phép tính 314 x 3

Thực hiện nay quy tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

 • 3 nhân 4 vì chưng 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 3 nhân 1 vì chưng 3, thêm một vì chưng 4, ghi chép 4

 • 3 nhân 3 vì chưng 9, ghi chép 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện nay phân tách theo thứ tự kể từ trái ngược qua quýt cần những chữ số của số bị phân tách mang lại số phân tách.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2 

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

phép phân tách 834 : 2

Thực hiện nay quy tắc tính kể từ trái ngược qua quýt cần tao có:

8 : 2 = 4, ghi chép 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 ghi chép 1 

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, ghi chép 1 hạ 4, tao được 14

14 : 2 = 7 ghi chép 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

phép phân tách 234 : 7

Thực hiện nay quy tắc tính kể từ trái ngược qua quýt cần tao có:

2 ko phân tách được mang lại 7, tao lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 tao được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con cái vẫn gặp gỡ trở ngại khi thực hiện quy tắc bịa đặt tính phân tách số đem 3 chữ số, con cái rất có thể ôn luyện lại nằm trong cô Nhung vuihoc qua quýt những ví dụ thiệt sống động tiếp sau đây nhé

toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính cô Nhung

Ôn luyện quy tắc phân tách 3 chữ số mang lại số có một chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính đem điều giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5 

b) 386 : 2 

c) 617 : 3  

d) 728 : 4 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436      

b) 93207 - 8236       

c) 47267 x 4        

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đặt tính rồi tính và tiến hành quy tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

a)

phép nằm trong 234 + 679

 • 4 nằm trong 9 vì chưng 13, ghi chép 3 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 7 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 6 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, ghi chép 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

phép tính 385 + 126

 • 5 nằm trong 6 vì chưng 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 8 nằm trong 2 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vì chưng 4 thêm một vì chưng 5, ghi chép 5

Vậy 385 + 126 = 511

c) 

phép tính 340 + 657

 • 0 nằm trong 7 vì chưng 7, ghi chép 7

 • 4 nằm trong 5 vì chưng 9, ghi chép 9

 • 3 nằm trong 6 vì chưng 9, ghi chép 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

phép tính 782 + 234

 • 2 nằm trong 4 vì chưng 6, ghi chép 6

 • 8 nằm trong 3 vì chưng 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 7 nằm trong 2 vì chưng 9 thêm một vì chưng 10, ghi chép 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và tiến hành quy tắc tính kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

a)

Xem thêm: zalo đã nhận là xem chưa

phép trừ 568 - 484

 • 8 trừ 4 vì chưng 4, ghi chép 4

 • 16 trừ 8 vì chưng 8, ghi chép 8 lưu giữ 1

 • 5 trừ 4 vì chưng 1, 1 trừ 1 vì chưng 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

Phép trừ 896 - 769

 • 16 trừ 9 vì chưng 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • 9 trừ 6 vì chưng 3, 3 trừ 1 vì chưng 2, ghi chép 2

 • 8 trừ 7 vì chưng 1, ghi chép 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

phép trừ 468 - 370

 • 8 trừ 0 vì chưng 8, ghi chép 8

 • 16 trừ 7 vì chưng 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 4 trừ 3 vì chưng 1, 1 trừ 1 vì chưng 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

phép trừ 784 - 590 

 • 4 trừ 0 vì chưng 4, ghi chép 4

 • 18 trừ 9 vì chưng 9, ghi chép 9

 • 7 trừ 5 vì chưng 2, 2 trừ 1 vì chưng 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

phép tính 344 x 2

 • 4 nhân 2 vì chưng 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 4 vì chưng 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 3 vì chưng 6, ghi chép 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

phép tính 126 x 4

 • 4 nhân 6 vì chưng 24, ghi chép 4 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vì chưng 8 thêm thắt 2 vì chưng 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 1 vì chưng 4, ghi chép 4 thêm một vì chưng 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

phép nhân 458 x 2

 • 2 nhân 8 vì chưng 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 2 nhân 5 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 2 nhân 4 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, ghi chép 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

phép nhân 119 x 6

 • 6 nhân 9 vì chưng 54, ghi chép 4 lưu giữ 5

 • 6 nhân 1 vì chưng 6 thêm thắt 5 vì chưng 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 6 nhân 1 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, ghi chép 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

phép phân tách 255 : 5

 • 25 phân tách 5 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 5 vì chưng 25, 25 trừ 25 vì chưng 0

 • 5 phân tách 5 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 5 vì chưng 5, 5 trừ 5 vì chưng 0

Vậy 255 : 5 = 51

b) 

phép phân tách 386 : 2

 • 3 phân tách 2 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vì chưng 2, 3 trừ 2 vì chưng 1

 • Hạ 8 được 18 phân tách 2 vì chưng 9

9 nhân 2 vì chưng 18, 18 trừ 18 vì chưng 0

 • 6 phân tách 2 vì chưng 3, ghi chép 3

3 nhân 2 vì chưng 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

phép phân tách 617 : 3

 • 6 phân tách 3 vì chưng 2, ghi chép 2

      2 nhân 3 vì chưng 6, 6 trừ 6 vì chưng 0

 • 1 chia 3 vì chưng 0, ghi chép 0
 • 0 nhân 3 vì chưng 0, 1 trừ 0 bằng 1
 • Hạ 7 được 17 phân tách 3 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 3 vì chưng 15, 17 trừ 15 vì chưng 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d) 

phép phân tách 728 : 4

 • 7 phân tách 4 vì chưng 1, ghi chép 1

4 nhân 1 vì chưng 4, 7 trừ 4 vì chưng 3

 • 32 phân tách 4 vì chưng 8, ghi chép 8

8 nhân 4 vì chưng 32, 32 trừ 32 vì chưng 0

 • 8 phân tách 4 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 4 vì chưng 8, 8 trừ 8 vì chưng 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5: 

a)

phép nằm trong 63724 + 21436

 • 6 nằm trong 4 vì chưng 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 2 vì chưng 5 thêm một vì chưng 6 ghi chép 6

 • 4 nằm trong 7 vì chưng 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vì chưng 4 thêm một vì chưng 5, ghi chép 5

 • 2 nằm trong 6 vì chưng 8, ghi chép 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b) 

phép trừ 93207 - 8236

 • 7 trừ 6 vì chưng 1, ghi chép 1

 • 10 trừ 3 vì chưng 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • 12 trừ 2 vì chưng 10, 10 trừ 1 vì chưng 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 13 trừ 8 vì chưng 5, 5 trừ 1 vì chưng 4, ghi chép 4 lưu giữ 1

 • 9 trừ 1 vì chưng 8, ghi chép 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

phép nhân 47267 x 4 = 189068

 • 4 nhân 7 vì chưng 28, ghi chép 8 lưu giữ 2

 • 4 nhân 6 vì chưng 24 thêm thắt 2 vì chưng 26, ghi chép 6 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vì chưng 8 thêm thắt 2 vì chưng 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 7 vì chưng 28 thêm một vì chưng 29, ghi chép 9 lưu giữ 2

 • 4 nhân 4 vì chưng 16 thêm thắt 2 vì chưng 18, ghi chép 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

phép phân tách 396 : 7

 • 39 phân tách 7 vì chưng 5, ghi chép 5

       5 nhân 7 vì chưng 35, 39 trừ 35 vì chưng 4

 • 46 phân tách 7 vì chưng 6, ghi chép 6

         6 nhân 7 vì chưng 42, 46 trừ 42 vì chưng 4

3. 10 câu hỏi lớp 3 bịa đặt tính rồi tính tự động luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263 

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469       

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3 

c)  347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

Xem thêm: trịnh công sơn mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính trẻ cần phải có nền tảng kỹ năng đảm bảo chất lượng và tính toán cẩn trọng. Phụ huynh rất có thể mang lại trẻ em tìm hiểu thêm thêm thắt những bài xích giảng và bài xích luyện bên trên Vuihoc.vn.