đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Câu hỏi:

02/08/2019 115,805

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

A.  Làm tăng độ dài rộng chiều nhiều năm của cây

B. Diễn đi ra sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn đi ra cả ở cây Một lá lộc và cây Hai lá mầm

D. Diễn đi ra sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là sự việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá lộc tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu chính về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng với ở thân ái cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân ái cây Một lá lộc, còn tế bào phân sinh lóng với ở thân ái cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân ái cây Hai lá lộc, còn tế bào phân sinh rét với ở thân ái cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét với ở thân ái cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

(2) Diễn đi ra đa phần ở cây Một lá lộc và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh xấu xa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều nhiều năm của dây

Những Điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: tranh vẽ nhân vật hoạt hình dễ thương

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá lộc, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo gót loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân ái,  sinh trưởng loại cấp cho theo gót trật tự kể từ ngoài vô vào thân ái là?

A. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

D. Tầng sinh xấu xa → xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy

Xem thêm: vẽ trúc

TÀI LIỆU VIP VIETJACK