con voi đọc tiếng anh là gì

Cuộc sinh sống của những con voi này bị tác động thường niên vị không khô thoáng và thô hạn.

The lives of these elephants are dominated by the annual rhythm of wet and dry, a seasonal cycle created by the sun.

Bạn đang xem: con voi đọc tiếng anh là gì

Cô rất có thể thấy, Nangi là 1 con voi, nên cô ấy rất có thể ghi nhớ tất cả.

As you can see, Nangi's an elephant, ví she'll totally remember everything.

Người các bạn độc nhất của tôi là con voi Châu Phi vĩ đại.

My only real friend was a magnificent African bull elephant.

Con voi mới chỉ phân diệt và bọn chúng mới chỉ lấy cút cặp ngà.

The elephant just decayed and they just got the tusks.

Tôi đang được thải nhập ko thi đua, 9T CO2. Tương đương với trọng lượng của 2 con voi.

I emitted, in the atmosphere, nine tons of CO2; that is the weight of two elephants.

Giờ, con voi tiếp tục xoay người này lại.

Now, the elephant twists it's trunk!

Tôi là con cái rắn... hoặc con voi?

Am I the snake... or the elephant?

Babar là con voi của Pháp cút du hành mọi chỗ.

Babar was a French elephant who went on adventures.

Cả ngàn năm tiếp sau đó, 1 con voi quái mút bị tiêu diệt ở phía bắc nước Đức.

A thousand years later, a mammoth died in southern Germany.

Giống như chất vấn ai đó đã nghĩ về đi ra chuyện mỉm cười con voi vậy

It' s lượt thích asking who made up the elephant jokes

Anh lại bị rơi rụng con voi đợt nữa à?

You've lost your elephant again?

(Tiếng cười) Và tiếp sau đó là những con voi.

(Laughter) And then there's the elephants.

Có thấy con voi ma-mút nào là không?

Xem thêm: chào ngày mới thứ 2

Have you seen a mammoth?

Không... bao nhiêu con voi buồn.

No, uh, sad elephants.

Nhớ rằng, nó là con voi của gia tộc Akaneepong.

Remember that he's an auspicious elephant of the Akaneepong clan.

Anh Sitole nói: “Nhưng fake sử con voi biểu tượng cho tới việc giảng dạy dỗ phúc âm.

“But suppose the elephant represents gospel teaching,” Brother Sitole says.

Các các bạn quên không còn chuyện về con voi rồi à?

You've forgotten all about the elephant haven't you?"

Và tôi lại để ý con voi nhỏ Elvis sẵn sàng niềm tin leo ụ.

And I watched young Elvis begin lớn psych herself up for the hill.

Thêm 4 cú sốc năng lượng điện nhập chân con voi của anh ấy.

There're four electrical shocken on the legs of your elephant.

"Luôn với con voi rộng lớn ấy đứng nhập chống, và này đó là Disney," Collie ghi nhớ lại.

"There was always that elephant in the room, which is Disney," Collie recalled.

Cô trình bày ck của người tiêu dùng bị thổi cất cánh cút vị một con voi?

You're saying your husband was blown away by an elephant.

Hàng chục ngàn con voi bị giết thịt từng năm nhằm lấy ngà.

Tens of thousands of elephants are killed every year for their ivory tusks.

Hãy nằm trong nghĩ về về tương lai: một con cái Long đối với một con voi.

Let's think about the future: the dragon vis- a- vis the elephant.

Tê giác đen sạm chuyển đổi tính tinh lọc của chính nó với việc vắng ngắt mặt mũi của con voi.

Xem thêm: giấc mơ thần tiên lyrics

The đen sạm rhinoceros alters its selectivity with the absence of the elephant.

Có thấy con voi ma- mút nào là không?

Have you seen a mammoth?