cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu hỏi:

10/03/2022 75,525

Bạn đang xem: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

A. Giảm tỉ trọng tâm II. 

B. Tăng tỉ trọng tâm III.

C. Giảm tỉ trọng tâm I.

Đáp án chủ yếu xác

D. Khu vực II lúc lắc tỉ trọng tối đa.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: C

Cơ cấu ngành nhập GDP ở VN đang sẵn có Xu thế di chuyển theo phía tăng tỷ trọng tâm II (Công nghiệp và xây dựng) rời tỷ trọng tâm I (Nông - lâm -ngư nghiệp),  điểm III (Dịch vụ) đem tỷ trọng tương đối cao tuy nhiên không yên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không thể hiện nay Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo gót bờ cõi nước ta?

Câu 2:

Xem thêm: vẽ súng

Sự di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nhập nội cỗ điểm công nghiệp - xây đắp ở nước ta không diễn rời khỏi theo gót Xu thế nào là sau đây?

Câu 3:

Khu vực công nghiệp - xây đắp đem vận tốc phát triển sớm nhất có thể tự vẹn toàn nhân đa phần nào là sau đây?

Câu 4:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực vực I của nước tớ hiện ni, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính VN hiện nay nay?

Câu 6:

Sự di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo gót bờ cõi ở VN đem bộc lộ nào là sau đây?

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây đích về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính của nước ta?

Câu 8:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nước ta?

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính VN hiện nay nay?

Câu 10:

Nguyên nhân đa phần nào là tại đây thực hiện cho tới bộ phận kinh tế tài chính Nhà nước đằm thắm tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế tài chính VN hiện nay nay?

Câu 11:

Một nền kinh tế tài chính phát triển kiên cố thể hiện nay ở

Xem thêm: cách vẽ diều sáo