chất nào sau đây là axit béo

Câu hỏi:

03/03/2022 14,967

Bạn đang xem: chất nào sau đây là axit béo

C. Axit stearic

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Axit stearic là axit phệ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất phản xạ được với AgNO3/NH3, đun rét đưa đến sắt kẽm kim loại Ag là

A. fructozơ

B. xenlulozơ.

C. tinh nghịch bột.

D. saccarozơ.

Câu 2:

Metyl amin với công thức phân tử là

A. C12H22O11.

B. CH5N

C. (C6H10O5)n.

D. C2H7N

Câu 3:

Hoàn trở nên chuỗi phản xạ sau:

(C6H10O5)n→ C6H12O6→ C2H5OH → CH3COOH→ CH3COOC2H5

Xem thêm: bài tập tiếng việt lớp 3

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Amino axit với đặc thù lưỡng tính.

B. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit.

C. Đipeptit với phản xạ color biure.

D. Protein được tạo ra kể từ những chuỗi peptit phối hợp lại cùng nhau.

Câu 5:

Dung dịch etyl amin nội địa làm:

A. phenolphtalein ko thay đổi color

B. quì tím ko thay đổi color.

C. quì tím hoá xanh rờn.

D. phenolphtalein hoá xanh rờn.

Câu 6:

Thủy phân este X nhập hỗn hợp NaOH, nhận được CH3COONa và CH3OH. Công thức kết cấu của X là

A. CH3COOCH3.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK