câu điều kiện loại 0

Exercise 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở dạng quí hợp

1. If I ………………… (not wake up) early, I ………………… (be) late for school.

2. If my husband ………………… (cook), he ………………… (burn) the food.

Bạn đang xem: câu điều kiện loại 0

3. If Sarah ………………… (not/wear) a hat, she ………………… (get) sunstroke.

4. If children ……………… (not/eat) enough nutrition, they ……………… (not/be) healthy.

5. If you ………………… (mix) water and electricity, you ………………… (get ) a shock.

6. If people ……………….. (eat) too many sweets, they ………………… (be) overweight

7. If you ………………… (smoke), you …………….. (get) yellow fingers.

8. If children ………………….. (not/play) outside, they ………………… (get) overweight.

9. Everybody ………………. (be) grumpy if it …………………(rain) a lot.

10. The river …………….. (freeze) if it ………………… (be) extremely cold.

Exercise 2: Điền nhập vị trí trống

1. Their teacher gets annoyed ………………… (students/use) their mobile phones in class.

2. If I go to lớn the doctor’s, …………………  (I/not feel) very well.

3. If you leave your xe đạp here, …………………  (someone /could/take) it.

4. …………………  (food/stay) fresh for longer if you put it in the fridge.

5. If you drop the camcorder, …………………  (it/might/not work) properly.

6. We might miss the bus …………………  (not/leave) now.

7. …………………  (Poly/not have) a lot of homework, she goes out with her friends.

8. If you lend him money, …………………  (he/may/not pay) you back.

Exercise 3: Viết câu điều kiện loại 0 kể từ những khêu ý cho tới sẵn

1. He / feel / faint / he / see / blood/.

2. It / not / matter / you / be / late/.

3. I / get / home page / late / my mother / shout / at / me/.

4. your mèo / sit / down / you / say / “sit”/?

5. Harry / feel / depressed / heavily/ it / rain/.

6. My grandparents/ feel/ good/ I/ visit/ regularly/them/.

7. You/ need/ take/ my/ brother/ hospital/ he/ seafood/ as/ he/ allergic/ it/.

8. I/ try/ cook/ I/ burn/ food/.

9. You/ smoke/ your skin/ age/ quickly/.

10. It/ rain/ plants/quickly/ grow/.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở dạng quí hợp

1. don’t wake up / am

Xem thêm: truyện người tình của hoàng đế

2. cooks / burns

3. doesn’t wear / gets

4. don’t eat /aren’t

5. mix / get

6. eat / are

7. smoke / get

8. don’t play / get

9. is / rains

10. freezes / is

Exercise 2: Điền nhập vị trí trống

1. if students use


2. if I don't feel


3. someone could take


4. Food stays

5. it might not work


6. if we don't leave


7. If Polly doesn't have


8. he may not pay

Exercise 3: Viết câu điều kiện loại 0 kể từ những khêu ý cho tới sẵn

1. He feels faint if he sees blood.

2. It does not matter if you are late.

3. If I get home page late, my mother shouts at bu.

4. Does your mèo sit down if you say “sit”?

5. Harry feels depressed if it rains heavily.

6. My grandparents feel good if I visit them regularly.

7. You need to lớn take my brother to lớn the hospital if he eats seafood as he is allergic to lớn it.

8. If I try to lớn cook, I burn the food.

9. If you smoke, your skin ages more quickly.

10. If it rains, plants grow quickly.

Xem thêm: tên ff hay cho nữ

Nắm vững vàng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp Khi ôn tập dượt nằm trong IDP!

Hy vọng những kỹ năng và kiến thức phía bên trên tiếp tục khiến cho bạn nắm rõ cơ hội vận dụng vào cụ thể từng văn cảnh không chỉ có ở bài bác thi đua IELTS, mà còn phải nhập truyện trò, tiếp xúc từng ngày. Nếu bạn thích test mức độ thêm thắt với những bài bác thi đua IELTS tận nơi, chúng ta cũng rất có thể xem thêm toàn cỗ kho khoáng sản IELTS của IDP nhằm thích nghi với cấu tạo bài bác thi đua và thoải mái tự tin đoạt được điểm tối đa nhập bài bác đánh giá của tớ. 

Đừng quên dành riêng thời hạn nhìn qua kho khoáng sản IELTS sẵn sở hữu của IDP nhằm sẵn sàng chất lượng tốt rộng lớn. Các tư liệu hỗ trợ được bao hàm Hội thảo sự khiếu nại IELTS , Khóa học tập luyện thi đua và tuyệt kỹ thực hiện bài bác kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế!

Và khi chúng ta tiếp tục sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP tức thì ngày hôm nay !