cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

1. Khái niệm, cách thức tính

Bạn đang xem: cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên là nút chênh chéo thân thiện số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh tầm vô kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc bởi vì hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số vô kỳ (thường tính mang đến 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=  B – D ×

1000 = CBR – CDR


Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh vô năm;

D         : Số chết vô năm;

Ptb       : Dân số trung bình (hoặc dân sinh với cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô.

2. Phân tổ công ty yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và ngôi nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thiện kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan tiền phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng dân sinh chung

Xem thêm: cách xóa toàn bộ tin nhắn trên messenger

1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số cộng đồng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo dõi đó dân số được tạo thêm (hay giảm đi) vô một thời kỳ (thường tính mang đến 1 năm lịch) tự tăng tự nhiên và thiên di thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ Tỷ Lệ sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR      : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô;

IMR    : Tỷ suất nhập cư;

OMR  : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                                   GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR  : Tỷ lệ thiên di thuần.

2. Phân tổ công ty yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và ngôi nhà ở;

Xem thêm: thời tiết sài gòn hôm nay

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân thiện kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan tiền phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.