các dạng bài tập toán lớp 4 có lời giải

Các dạng Toán lớp 4 cả năm

Bạn đang xem: các dạng bài tập toán lớp 4 có lời giải

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao hàm tương đối đầy đủ những dạng Toán và bài bác tập dượt Toán vô toàn cỗ công tác học tập lớp 4 canh ty những em học viên đơn giản dễ dàng thâu tóm lại kiến thức và kỹ năng, luyện đề hiệu suất cao rộng lớn.

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài bác tập dượt SGK Toán lớp 4 bao hàm những nội dung điều giải hoặc bài bác tập dượt sách giáo khoa. Với Lời giải Toán lớp 4 của VnDoc cho tới SGK tương đối đầy đủ cụ thể những bài bác tập dượt toán lớp 4 sẽ tiến hành giải quyết và xử lý nhanh gọn lẹ, dễ dàng nắm bắt.

>> Chi tiết: Giải bài bác tập dượt Toán 4

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài bác tập dượt toán lớp 4 tương đối đầy đủ những bài bác tập dượt vô cả năm học tập 35 tuần. Các bài bác giải ứng với từng tiết học tập cho những em học viên tìm hiểu thêm, sẵn sàng cho những bài học kinh nghiệm bên trên lớp.

>> Chi tiết: Giải Vở Bài Tập Toán 4

Ngoài rời khỏi những em tham lam khảo: Một số dạng Toán cơ phiên bản và nâng lên lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm 3 hàng: sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, sản phẩm trăm

- Lớp ngàn bao gồm 3 hàng: sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn nghìn

- Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng trăm triệu, sản phẩm tăm triệu

Bài 1: Đọc những số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..

1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tư mươi nhị ngàn tía trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn và 9 đơn vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn trặn chục nhỏ nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ nhỏ xíu nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc những số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: Ba mươi triệu

45 234 345: Bốn năm triệu nhị trăm tía mươi tư ngàn tía trăm tư mươi lăm

234 445 098: Hai trăm tía mươi tư triệu tư trăm tư mươi lăm ngàn ko trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm nhị mươi tía triệu ko ngàn nhị trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tư mươi nhị ngàn tía trăm: 1 942 300

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn và 9 đơn vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098:  Ba trăm triệu

198 390 456: Ba trăm nghìn

568 403 021: Ba nghìn

873 049 764: Ba triệu

873 876 986:  Ba triệu

Bài 5. Điền số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356

c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn số 1 đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn số 1 đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn số 1 đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất đem nhị chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn trặn chục nhỏ nhất: 10

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất: 2

i/ Viết số lẻ nhỏ xíu nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ hắn × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bởi vì 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kilogam cafe, mái ấm chưng Thành thu hoạch được thấp hơn mái ấm chưng An 563kg cafe. Hỏi cả nhị chưng thu hoạch được từng nào kilogam cà phê?

Bài 7. Kho thóc loại nhất chứa chấp 1243 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc gấp hai kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc đem toàn bộ từng nào tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc loại nhất chứa chấp 3245 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc bởi vì 50% kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc đem toàn bộ từng nào tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

x  =  9867655 - 456788

x   =  9410867

b/ x – 23345 = 9886

x  =  9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x  = 986352 - 283476

x  = 702876

d/ hắn × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y  = 364

e/ X : 637 = 2345

x  = 2345 x 637

x  = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x  = 212552 : 326

x  = 652

h/ 40000 – x = 3876

x  = 40000 - 3876

x  = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự động bịa đặt tính

Kết trái khoáy như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100  = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính bởi vì 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kilogam cafe, mái ấm chưng Thành thu hoạch được thấp hơn mái ấm chưng An 563kg cafe. Hỏi cả nhị chưng thu hoạch được từng nào kilogam cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc loại nhất chứa chấp 1243 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc gấp hai kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc đem toàn bộ từng nào tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc loại nhất chứa chấp 3245 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc bởi vì 50% kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc đem toàn bộ từng nào tấn thóc?

Đáp án: 4867,5 tấn

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kilogam, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12T 5 kilogam = ……..kg

m/ \frac{1}{2}tấn = …….kg;

n/ \frac{1}{5}tạ = …….kg;

p/ \frac{1}{5}kg = …….g;

q/ \frac{1}{5}tạ = …….g;

Bài 2. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ 50% km = …….m;

h/ 1/5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích vô vị trí chấm

a/ 5m2 = …….dm2;

b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………hm2

Bài 5. Viết số tương thích vô vị trí chấm

a/ 2 tiếng 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ 50% giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 1/5 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 thế kỉ = ………năm;

n/ 1/5 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 mon … 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5T 7kg x đôi mươi kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần đem 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì đem từng nào ngày?

b) 623 ngày thì đem từng nào tuần?

Bài 9: Một con xe xe hơi chở từng phen chở được 516kg cam. Hỏi 30 phen thì chở được từng nào kilogam cam?

Bài 10: Tính thời hạn Minh triển khai những sinh hoạt buổi sáng?

Minh thức dậy khi 6 giờ 15 phút tập dượt thể dục thể thao và lau chùi và vệ sinh cho tới 6 giờ 35 phút. Sau cơ đi dạo cho tới ngôi trường là khi 7 giờ

a) Hỏi thời hạn Minh tập dượt thể dục thể thao và lau chùi và vệ sinh là bao lâu?

b) Thời gian dối Minh đi dạo cho tới ngôi trường mất mặt từng nào phút?

Gợi ý giải

Bài 1. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 1 tấn = 10 tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = 23 tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = 1006 kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam = 517kg

e/ 4 hg = 400 g;

g/ 7 dag = 70 g;

i/ 23 tạ = 230 yến;

k/ 12T 5 kilogam = 12005 kg

m/ \frac{1}{2}tấn = 500 kg;

n/ \frac{1}{5}tạ = đôi mươi kg;

p/ \frac{1}{5}kg = 200g;

q/ \frac{1}{5}tạ =  200000 g;

Bài 2. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 20000 kilogam = 200 tạ;

b/ 12000 tạ = 1200 tấn;

c/ 45000 g = 45 kg;

d/ 23000kg = 23 tấn

e/ 3456 kilogam = 3 tấn 456 kg;

g/ 1929 g = 1 kilogam 929 g;

h/ 349 kilogam = 3 tạ 49 kg

Bài 3. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a/ 3 km = 1000 m;

b/ 3km 54m =3054 m;

c/ 12 m = 12000 dm;

d/ 7m 4cm = 704 cm

g/ 50% km = 500 m;

h/ 1/5 m = đôi mươi cm;

i/ 2600dm = 260 m;

k/ 4200cm = 420m;

Bài 4. Viết số tương thích vô vị trí chấm

a/ 5m2 = 500 dm2;

b/ 12 dm2 = 1200 cm2;

c/ 3m2 = 300 00 cm2;

d/23m2 = 230000 cm2

e/ 4500dm2= 45 m2;

g/ 30000cm2= 300 dm2;

h/ 1200000m2=  120 hm2

Bài 5. Viết số tương thích vô vị trí chấm

a/ 2 tiếng 5 phút = 125 phút;

b/ 4 phút 23 giây = 263 giây;

c/ 7 phút 12 giây = 432 giây

d/ 50% giờ = 30 phút;

g/ 1/3 phút = đôi mươi giây;

h/ 1/5 phút = 12 giây

i/ 123 giây = 2 phút 3 giây;

k/ 189 phút = 3h 9 phút

m/ 3 thế kỉ = 300 năm;

n/ 1/5 thế kỉ = đôi mươi năm;

p/ 3 ngày = 72 giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g = 3050g

b) 4 giờ 36 phút  > 5425 giây

c) 8km 7dam > 2484 m

d) 3 năm < 48 tháng

e) 875m < 46hm

f) 12km 750dam = 12750m

g) 3 năm 18 mon < 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến < 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5T 7kg x đôi mươi kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần đem 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì đem từng nào ngày?

b) 623 ngày thì đem từng nào tuần?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số khoảng nằm trong = tổng những số hạng : số những số hạng

Tổng những số hạng = số khoảng nằm trong x số những số hạng

Bài 1. Tìm số khoảng nằm trong của những số sau:

a/ 35 và 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ đôi mươi, 32, 24 và 36;

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Bài 2. Một tổ phát hành muối bột thu hoạch vô năm mùa như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Hỏi khoảng các mùa tổ cơ thu hoạch được từng nào tạ muối?

Bài 3. Sự tăng dân sinh của một xã vô tía năm theo lần lượt là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi khoảng hàng năm dân sinh của xã cơ gia tăng từng nào người?

Bài 4. Một siêu thị gửi máy bởi vì xe hơi. Lần đầu đem 3 xe hơi, từng xe hơi gửi được 16 máy. Lần sau đem 5 xe hơi không giống, từng xe hơi gửi được 24 máy. Hỏi khoảng từng xe hơi gửi được từng nào máy?

Bài 5. Một công ti gửi thức ăn vô TP.HCM. Có 5 xe hơi, từng xe hơi gửi được 36 tạ và 4 xe hơi, từng xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi khoảng từng xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ loại nhất chạy được 39 km, giờ loại nhị chạy được 60 km, giờ loại tía chạy được bởi vì quãng lối của nhị giờ đầu. Hỏi khoảng từng giờ xe hơi chạy được từng nào ki-lô-mét?

Bài 7.

Xem thêm: vẽ công chúa

a/ Số khoảng nằm trong của nhị số bởi vì 8. tường một trong những nhị số bởi vì 9, lần số kia?

b/ Số khoảng nằm trong của nhị số bởi vì đôi mươi. tường một trong những nhị số bởi vì 30, lần số kia?

Bài 8. Với độ quý hiếm nào là của a thì:

a/ a x 5 < 1

b/ a x 6 < 20

c/ 250 : a < 5

Gợi ý giải

Bài 1. Tìm số khoảng nằm trong của những số sau:

a/ 35 và 45;

Đáp án: 40

b/ 37, 42 và 56;

Đáp án: 45

c/ đôi mươi, 32, 24 và 36;

Đáp án: 28

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Đáp án: 46

Bài 2.

Trung bình các mùa chiếm được số tạ muối bột là ;

(45 + 60 + 75 + 72 + 98 ) : 5 = 70 ( tạ )

Đáp số : 70 tạ muối

Bài 3.

Trung bình hàng năm xã cơ gia tăng số người là:

(90 + 86 + 70) : 3 = 82 (người)

Đáp số: 82 người

Bài 4.

Số máy 3 xe hơi chở lần thứ nhất được là:

16 × 3 = 48 (máy)

Số máy 5 xe hơi phen sau chở được là:

24 × 5 = 120 (máy)

Trung bình từng xe pháo chở được số máy là:

(48 + 120) : ( 3 + 8 ) = 21 (máy)

Đáp số: 21 máy

Bài 5.

5 xe hơi đầu chở được là:

36 x 5 = 180 (tạ)

4 xe hơi sau chở được là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Trung bình từng xe hơi chở được là:

(180 + 180):5 = 40 (tạ)

Đổi 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn thực phẩm

Bài 6.

Giờ loại tía chạy được số km là

39 + 60 = 99 (km)

Trung bình từng giờ chạy được số km là

(39 + 60 + 99) = 66 (km)

Đ/S : 66 km

Bài 7.

a/ Số khoảng nằm trong của nhị số bởi vì 8. tường một trong những nhị số bởi vì 9, lần số kia?

Tổng của nhị số là:

8 x 2 = 16

Số cơ là:

16 - 9 = 7

b/ Số khoảng nằm trong của nhị số bởi vì đôi mươi. tường một trong những nhị số bởi vì 30, lần số kia?

Tổng của nhị số là:

20 x 2 = 40

Số cơ là:

40 - 30 = 10

Bài 8.

a. a x 5 < 1

⇒ a = 0

b. a x 6 < 20

⇒ a = 1; 2; 3

c. 250 : a < 5

⇒ a = 250; 125

DẠNG 5: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Tổng của nhị số là: Hai số cơ nằm trong lại; cả nhị.

Hiệu của nhị số là: nhiều hơn thế nữa, thấp hơn, thông thường, rộng lớn.

Cách giải:

Cách 1: Số nhỏ xíu = (tổng – hiệu) : 2

Số rộng lớn = tổng – số nhỏ xíu Hoặc

Số rộng lớn = Số nhỏ xíu + hiệu

Cách 2: Số rộng lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số nhỏ xíu = Tổng – Số rộng lớn Hoặc

Số nhỏ xíu = Số rộng lớn – hiệu

Bài 1. Tổng của nhị số là 48. Hiệu của nhị số là 12. Tìm nhị số cơ.

Bài 2. Tổng của nhị số là 36. Hiệu của nhị số là 18. Tìm nhị số cơ.

Bài 3. Tuổi tía và tuổi hạc con cái nằm trong lại được 50. Ba rộng lớn con cái 28 tuổi hạc. Tính tuổi hạc của từng người.

Bài 4. Một lớp học tập đem 36 học viên. Số học viên phái mạnh thấp hơn số học viên phái nữ 4 các bạn. Hỏi lớp cơ đem từng nào học viên phái mạnh, từng nào học viên phái nữ.

Bài 5. Cả nhị lớp 4A và 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây.

Bài 6. Tuổi chị và tuổi hạc em nằm trong lại được 32. Em thông thường chị 8 tuổi hạc. Hỏi chị từng nào tuổi hạc, em từng nào tuổi?

Bài 7. Một tủ sách mới sắm thêm thắt 45 cuốn sách bao gồm nhị loại: sách văn học tập và sách khoa học tập. Số sách văn học tập nhiều hơn thế nữa số sách khoa học tập 11 quyển. Hỏi từng loại đem từng nào quyển ?

Bài 8. Hai group thực hiện lối nằm trong che đậy một phần đường lâu năm 800m. Đội loại nhất che đậy được thấp hơn group loại nhị 136m lối. Hỏi từng group che đậy được từng nào mét đường?

Bài 9. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa loại nhất thu hoạch được nhiều hơn thế nữa thửa loại nhị 6 tạ. Hỏi từng thửa thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một và lớp Hai nằm trong thu nhặt được 127 kilogam giấy tờ. Lớp Hai thu nhặt được nhiều hơn thế nữa lớp Một 9 kilogam giấy tờ. Hỏi từng lớp thu nhặt được từng nào ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tấm vài ba lâu năm toàn bộ 114m. Tấm vải vóc loại nhất dài hơn nữa tấm vải vóc loại nhị 6m. Hỏi từng tấm vải vóc mềm từng nào mét?

Gợi ý giải

Bài 1

Số nhỏ xíu là:

(48 - 12) : 2 = 18

Số rộng lớn là:

48 - 18 = 30

Đáp số : Số lớn: 30.

Số bé: 18.

Bài 2

Số nhỏ xíu là :

(36 − 18) : 2 = 9

Số rộng lớn là:

9 + 18 = 27

Vậy 2 số nên lần là: 9; 27

Bài 3

Tuổi tía là:

(50 + 28) : 2 = 39 (tuổi)

Tuổi con cái là:

50 - 39 = 11 (tuổi)

Đáp số: Tuổi bố: 39 tuổi

Tuổi con: 11 tuổi

Bài 4

Số học viên phái mạnh là:

(36 - 6) : 2 = 15 (học sinh)

Số học viên phái nữ là :

15 + 6 = 21 (học sinh)

Đáp số: nữ: 21 bạn; nam: 15 bạn

Bài 5

Lớp 4A trồng được số km là:

(485 - 45) : 2 = 220 (cây)

Lớp 4B trồng được số km là:

485 - 220=265 (cây)

Đáp số: 4A: 220 cây

4B: 265 cây

Bài 6

Tuổi chị là:

(36 + 8) : 2 = 22 (tuổi)

Tuổi em là:

36 - 22 = 14 (tuổi)

Đáp số: Chị: 22 tuổi

Em: 14 tuổi

Bài 7

Số sách văn học tập tủ sách vẫn mua sắm là (45 + 11) : 2 = 28 (quyển sách)

Số sách khoa học tập tủ sách vẫn mua sắm là 28 - 11 = 17 (quyển sách)

Đáp số: Sách văn học: 28 quyển sách

Sách khoa học: 17 quyển sách

Bài 8

Đội thứ hai che đậy được số mét lối là:

(800 + 136) : 2 = 468 (m)

Đội loại nhất che đậy được số mét lối là:

800 - 468 = 332 (m)

Đáp án: Đội 1 che đậy 332m lối,

Đội 2 che đậy 468m lối.

Bài 9.

Hai thửa đem : 3 tấn 2 tạ thóc=3200 kilogam thóc

Thửa 1 nhiều hơn thế nữa thửa 2 là 6 tạ = 600 kilogam thóc

Giải:

Hai phen số thóc thửa loại nhất đem là: 3200 + 600 = 3800 kg

Số thóc thửa loại nhất thu hoạch được là:

3800 : 2 = 1900 kilogam thóc

Số thóc thửa loại nhị thu hoạch được là:

1900 - 600 = 1300 kilogam thóc

Đáp số: thửa 1: 1900 kg

Thửa 2: 1300kg

Bài 10

Lớp Một thu nhặt được số ki-lô-gam giấy tờ là:

(127 - 9) : 2 = 59 (kg)

Lớp Hai thu nhặt được số ki-lô-gam giấy tờ là:

59 + 9 = 68 (kg)

Đáp số: Lớp Một: 59kg giấy;

Lớp Hai: 68kg giấy tờ.

Bài 11

Tấm vải vóc loại nhất lâu năm số m là:

(114 + 6) : 2 = 60 (m)

Tấm vải vóc loại nhị lâu năm số m là:

114 - 60 = 54 (m)

Đáp số: Tấm vải vóc loại nhất: 60 m

Tấm vải vóc loại hai: 54 m

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = Phường : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) Diện tích hình bình hành: S

Độ lâu năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = Phường : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ lâu năm hai tuyến phố chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 2. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 4dm và chiều rộng lớn 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 18cm và chiều rộng lớn thông thường chiều lâu năm 2cm.

Bài 4. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 26m và chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 4m.

Bài 5. Tính chu vi và mặc tich hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 12m và chiều lâu năm gấp hai chiều rộng lớn.

Bài 6. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 18m và chiều rộng lớn bởi vì 1/3 chiều lâu năm.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật đem diện tích S 36cm2 và chiều rộng lớn 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật đem diện tích S 64cm2 và chiều lâu năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 24m.

Bài 11. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn này đó là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn này đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích S hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm và độ cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích S hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm và độ cao bởi vì 1/3 phỏng lâu năm lòng.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành đem độ cao 12m và phỏng lâu năm lòng vội vàng 3 phen độ cao.

Bài 16. Tính diện tích S hình thoi biết phỏng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh theo lần lượt là 12cm và 24 centimet.

Bài 17. Tính diện tích S hình thoi biết phỏng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh theo lần lượt là 12dm và 40 centimet.

Bài 18: Một hình chữ nhật đem chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 8cm và bởi vì \frac53 chiều rộng lớn.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích S hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chu vi 200m. Chiều lâu năm hình chữ nhật rộng lớn nhị phen chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ.

Bài 20: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều lâu năm vội vàng 4 phen chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều lâu năm 5m và hạn chế chiều rộng lớn 5m thì được một miếng vườn mới mẻ đem diện tích S nhỏ rộng lớn diện tích S miếng vườn ban sơ là 250 m2. Tính diện tích S miếng vườn ban sơ.

Bài 21: Sân ngôi trường em hình vuông vắn. Để gia tăng diện tích S mái ấm ngôi trường không ngừng mở rộng về từng phía 3m thì diện tích S gia tăng 192m2. Hỏi trước đó Sảnh ngôi trường em đem diện tích S là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bởi vì nhị cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một thị trấn cảm nhận được 215 vỏ hộp cây bút chì color, từng vỏ hộp đem 24 cây bút chì. Huyện cơ chia đều cho các phía số cây bút chì color cơ cho tới 86 lớp. Hỏi từng lớp cảm nhận được từng nào cây bút chì color.

Bài 4. Một xe pháo xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng trĩu 50kg và chở 25 bao mì, từng bao nặng trĩu 30 kilogam. Hỏi xe pháo cơ chở toàn bộ từng nào ki –lô-gam gạo và mì.

Bài 5. Một lớp học tập đem 12 lớp học tập, từng lớp học tập đem 45 học viên và 6 lớp học tập không giống, từng lớp đem 42 học viên. Hỏi ngôi trường cơ đem từng nào học viên.

Bài 6. Một người cút xe đạp điện tính rời khỏi vô 5 phút cút được 975m. Cứ giẫm đều vì vậy thì sau 45 phút tiếp tục cút được từng nào mét.

Bài 7. Phòng họp A đem 12 sản phẩm ghế, từng sản phẩm ghế đem 11 người ngồi. Phòng họp B đem 14 sản phẩm ghế, từng sản phẩm ghế đem 9 người ngồi. Hỏi số đứa ở chống nào là nhiều hơn thế nữa và nhiều hơn thế nữa từng nào người.

Bài 8. Một siêu thị thức ăn đem 340 kilogam cá. Người tớ vừa phải mang đến siêu thị này 11 sọt cá, từng sọt 25 kilogam cá. Hỏi siêu thị cơ đem toàn bộ từng nào ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một người cút xe đạp điện vô 125 phút đầu, từng phút cút được 198m và vô 112 phút sau, từng phút cút được 168m. Hỏi người này đã cút quãng lối lâu năm từng nào mét?

Bài 10. Trung bình từng kê cái đẻ rất cần phải đem 104g thóc ăn vô một ngày. Trong kho của trại chăn nuôi đem đôi mươi kilogam đồ ăn. Với số đồ ăn cơ đem đầy đủ nhằm 375 kê cái đẻ ăn vô một ngày không?

Bài 11. Có 2436 học viên nhập cuộc đồng biểu diễn thể dục thể thao. Trong số đó 50% số học viên đem ăn mặc quần áo đỏ chót, 1/3 số học viên cơ đem ăn mặc quần áo vàng, số học viên sót lại đem ăn mặc quần áo xanh rờn. Hỏi đem từng nào học viên đem ăn mặc quần áo xanh?

Bài 12. Một người đi dạo cút được 8524m vô 2 tiếng. Hỏi nếu như người cơ đi dạo vô 2 tiếng nửa tiếng thì được phần đường từng nào mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền giao hàng rời khỏi bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25T ; 10 chuyến sau gửi được 38 tấn; 5 chuyến cuối gửi được 17T. Hỏi khoảng từng chuyến xe pháo gửi được từng nào tấn hàng?

Bài 14. Hai siêu thị nằm trong nhận 7420m vải vóc. Cửa sản phẩm loại nhất khoảng thường ngày bán tốt 265m vải vóc, siêu thị loại nhị khoảng thường ngày bán tốt 371m vải vóc. Hỏi siêu thị nào là buôn bán không còn số vải vóc sớm rộng lớn và sớm rộng lớn từng nào ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số phân tách không còn cho tới 2:

b/ Các số phân tách không còn cho tới 5:

c/ Các số phân tách không còn cho tới 2 và 5:

d/ Các số phân tách không còn cho tới 3:

e/ Các số phân tách không còn 9:

g/ Các số phân tách không còn cho tới 3 tuy nhiên ko phân tách không còn cho tới 9:

h/ Các số phân tách không còn cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 2. Tìm chữ số tương thích điền vô dù trống trải nhằm được:

a/ 13... phân tách không còn cho tới 3;

b/ 4...0 phân tách không còn 9;

c/ 24... phân tách không còn cho tất cả 3 và 5;

d/ 47... phân tách không còn cho tất cả 2 và 3;

Bài 3

a/ Viết tía số đem 4 chữ số phân tách không còn cho tới 2:

b/ Viết tía số đem 3 chữ số phân tách không còn cho tới 3:

c/ Viết tía số đem 4 chữ số phân tách không còn cho tới 5:

d/ Viết tía số đem 4 chữ số phân tách không còn cho tới 9:

e/ Viết tía số đem 4 chữ số phân tách không còn cho tới 2 và 5:

h/ Viết tía số đem 3 chữ số phân tách không còn cho tới 2 và 3:

i/ Viết tía số đem 3 chữ số phân tách không còn cho tới 2; 3; 5 và 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần vẫn to tát color cho từng hình sau:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 2. Viết bên dưới dạng phân số những thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết từng phân số sau đây bên dưới dạng thương và tính thương bám theo mẫu:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 4. Viết từng số sau bên dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. So sánh phân số với 1:

Phân số đem tử số to hơn kiểu số thì phân số to hơn 1

Phân số đem tử số nhỏ thêm hơn kiểu số thì phân số nhỏ thêm hơn 1

Phân số đem tử số bởi vì kiểu số thì phân số bởi vì 1

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 6. Rút gọn gàng những phân số sau:

Vận dụng tín hiệu phân tách không còn cho tới 2, 3, 5, 9 nhằm rút gọn gàng những phân số

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 8. Rút gọn gàng những phân số:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 9. Rút gọn gàng những phân số:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. Một lớp học tập đem 35 học viên, vô cơ số 3/5 học tập xếp loại khá. Tính số học viên xếp loại khá của lớp cơ.

Bài 2. Một Sảnh ngôi trường hình chữ nhật đem chiều lâu năm 120m, chiều rộng lớn bởi vì 5/6 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của Sảnh ngôi trường cơ.

Bài 3. Lớp 4A đem 16 học viên phái mạnh và số học viên phái nữ bởi vì 9/8 số học viên phái mạnh. Hỏi lớp cơ đem từng nào học tập sinh?

Bài 4. Một Sảnh ngôi trường hình chữ nhật đem chiều lâu năm 60m, chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của Sảnh ngôi trường cơ.

Bài 5. Một siêu thị đem 50 kilogam lối. Buổi sáng sủa buôn bán 10 kilogam lối, giờ chiều buôn bán 3/8 số lối sót lại. Hỏi cả nhị buổi siêu thị buôn bán từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng lối kể từ mái ấm anh Hải cho tới thị xã lâu năm 15km. Anh Hải cút kể từ mái ấm rời khỏi thị xã, Khi cút được 2/5 quãng lối thì tạm dừng ngủ một khi. Hỏi anh Hải còn nên cút tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho tới thị xã?

Bài 7. Có một kho chứa chấp xăng. Lần đầu người tớ kéo ra 32 850 lít xăng, phen sau kéo ra bởi vì 1/3 lần thứ nhất. Hỏi khi đầu vô kho đem từng nào lít xăng?

DẠNG 11: BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ

Tỉ số của a và b là a : b hoặc (b không giống 0)

Bài 1. Viết tỉ số của a và b, biết:

a/ a = 2, b = 3;

b/ a = 7, b = 4;

c/ a = 6, c = 2;

d/ a = 4, b = 10;

e/ a = 5, b = 7

Bài 2. Trong vỏ hộp đem 2 cây bút đỏ chót và 8 cây bút xanh rờn.

a/ Viết tỉ sô của số cây bút đỏ chót và sô cây bút xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây bút xanh rờn và số cây bút đỏ

c/ Viết tỉ số của số cây bút đỏ chót và số cây bút vô hộp

d/ Viết tỉ số của số cây bút xanh rờn và số cây bút vô hộp

Bài 3. Trong một đội nhóm đem 5 các bạn trai và 6 bạn nữ.

a/ Viết tỉ số các bạn trai và số các bạn cả tổ

b/ Viết tỉ số bạn nữ và số các bạn cả tổ

Bài 4. Trên bến bãi cỏ đem đôi mươi con cái trườn và số trâu bởi vì 1/4 số trườn. Hỏi bên trên bến bãi cỏ đem bao nhiêu con cái trâu ?

DẠNG 12: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài bác toán:

- Cách 1: Vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm tổng sô phần bởi vì nhau

- Cách 3: Tìm số rộng lớn, số bé

Bài 1. Tổng của nhị số là 96. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm nhị số cơ.

Bài 2. An và Bình đem 25 quyển vở. Số vở của An bởi vì 2/3 số vở của Bình. Hỏi từng các bạn đem từng nào quyển vở?

Bài 3. Tổng của nhị số là 333. Tỉ số của nhị số là 2/7 . Tìm nhị số cơ.

Bài 4. Hai kho chứa chấp 125 tấn thóc, vô cơ số thóc ở kho loại nhất bởi vì 3/2 số thóc ở kho loại nhị. Hỏi từng kho đem từng nào tấn thóc ?

Bài 5. Tổng của nhị số là số lớn số 1 đem nhị chữ số. Tỉ số của nhị số là 4/5. Tìm nhị số cơ.

Bài 6. Tổng của nhị số là 198. Tỉ số của nhị số là 3/8 . Tìm nhị số cơ.

Bài 7. Một người vẫn bán tốt 280 trái khoáy cam và quýt, vô cơ số cam bởi vì 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt vẫn buôn bán.

Bài 8. Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A đem 34 học viên, lớp 4B đem 32 học viên. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng được số km như nhau.

Bài 9. Một hình chữ nhật đem chu vi là 350 m, chiều rộng lớn bởi vì 3/4 chiều lâu năm. Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ.

Bài 10. Một sợ hãi dây tương đối dài 28m được hạn chế trở nên nhị đoạn, đoạn loại nhất lâu năm vội vàng 3 phen đoạn loại nhị. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào mét?

Bài 11. Một group học viên đem 12 các bạn, vô cơ số các bạn trai bởi vì 1/2 số bạn nữ. Hỏi group cơ đem bao nhiêu các bạn trai, bao nhiêu các bạn gái?

Bài 12. Tổng của nhị số là 72. Tìm nhị số cơ, hiểu được nếu như số rộng lớn hạn chế 5 phen thì được số nhỏ xíu.

Bài 13. Hai số đem tổng bởi vì 1080. Tìm nhị số cơ, hiểu được vội vàng 7 phen số loại nhất thì được số loại nhị.

Bài 14. Một hình chữ nhật đem chu vi là 250m, chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều lâu năm. Tìm diện tích S của hình cơ.

DẠNG 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài bác toán:

- Cách 1: vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm hiệu sô phần bởi vì nhau

- Cách 3: Tìm số rộng lớn, số bé

Bài 1. Hiệu của nhị số là 24. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm nhị số đó

Bài 2. Một hình chữ nhật đem chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12m. Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ, hiểu được chiều lâu năm bởi vì 4/7 chiều rộng lớn.

Bài 3. Số loại nhất thông thường số loại nhị là 123. Tỉ số của nhị số là 2/5 . Tìm nhị số cơ.

Bài 4. Mẹ rộng lớn con cái 25 tuổi hạc. Tuổi con cái bởi vì 2/7 tuổi hạc u. Tính tuổi hạc của từng người.

Bài 5. Hiệu của nhị số thông qua số nhỏ xíu nhất đem tía chữ số. Tỉ số của nhị số là 9/5. Tìm nhị số đó

Bài 6. Hiệu của nhị số là 85. Tỉ số của nhị số này đó là 3/8. Tìm nhị số cơ.

Bài 7. Người tớ người sử dụng số đèn điện color nhiều hơn thế nữa số đèn điện white là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được số đèn điện color bởi vì 5/3 số đèn điện white.

Bài 8. Lớp 4A đem 35 học viên và lớp 4B đem 33 học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế nữa lớp 4B là 10 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số km như nhau.

Bài 9. Hiệu của nhị số là 30. Số loại nhất vội vàng 3 phen số loại nhị. Tìm nhị số cơ.

Bài 10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 60. Nếu số loại nhất vội vàng lên 5 phen thì được số loại nhị. Tìm nhị số cơ.

Bài 11. Một siêu thị đem số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ là 540 kilogam. Tính số gạo từng loại, hiểu được số gạo nếp bởi vì 1/4 số gạo tẻ.

Bài 12. Hiệu của nhị số 738. Tìm nhị số cơ, hiểu được số loại nhất hạn chế 10 phen thì được số loại nhị.

Bài 13. Năm ni tuổi hạc con cái thấp hơn tuổi hạc tía 35 tuổi hạc và bởi vì 2/9 tuổi hạc tía. Hỏi trong năm này con cái từng nào tuổi hạc.

Bài 14. Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ khối lượng toàn bộ là 220 kilogam. tường rằng số gạo trong những túi đều khối lượng cân nhau. Hỏi đem từng nào ki-ô-gam từng loại?

Bài 15. Một quầy hàng đem 63 vật dụng đùa bao gồm xe hơi và búp bê, số búp bê bởi vì 2/5 số xe hơi. Hỏi quầy hàng cơ đem từng nào cái xe hơi.

Bài 16. Hai kho thóc chứa chấp 1350 tấn thóc. Tính số thóc từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất bởi vì 4/5 số thóc của kho loại nhị.

Bài 17. Ba rộng lớn con cái 30 tuổi hạc. Tuổi con cái bởi vì 1/6 tuổi hạc tía. Tính tuổi hạc của từng người.

Bài 18. Một lớp học tập đem 35 học viên, vô cơ số học viên trai bởi vì 3/4 số học viên gái. Hỏi lớp học tập cơ đem bai nhiêu học viên gái.

Các thầy cô và những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể bên trên tệp tin vận chuyển về.

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao hàm tương đối đầy đủ những dạng Toán vô công tác học tập lớp 4 Số học tập và hình học tập cho những em học viên ôn tập dượt, những thầy cô tìm hiểu thêm thực hiện bài bác tập dượt ôn trong nhà cho những em học viên vô thời hạn ngủ hè tách mất mặt kiến thức và kỹ năng lúc học lại.

Xem thêm: cách vẽ quả táo