các bài toán lớp 1

Bài tập luyện Toán lớp 1

Bạn đang xem: các bài toán lớp 1

Trọn cỗ Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm những dạng Toán 1 cơ bạn dạng hùn những thầy cô đi ra Bài tập luyện Toán lớp 1 cho những em học viên ôn tập luyện, tập luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng lớp 1.

Tài liệu Toán lớp 1

 • Toán lớp 1 Cánh diều MỚI
 • Toán lớp 1 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày Mới
 • Toán lớp 1
 • Giải Toán lớp 1
 • Giải vở bài xích tập luyện Toán lớp 1
 • Lý thuyết Toán lớp 1
 • Toán Song Ngữ Lớp 1
 • Toán Lớp 1 Nâng Cao
 • Trắc nghiệm Toán lớp 1 Online

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần lớp 1

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

A. Các dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết vệt <, >, = vô khu vực chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết vệt <, >, = vô khu vực chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

Bài 3. Điền số phù hợp vô khu vực chấm.

3 < … < 5

6 < ...... < 8

6 > … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 < … < 7

4 < ..... < 6

1 < … < 3

3 > … > 1

0 < ..... < 2

9 > … > 7

8 < … < 10

6 > ..... > 4

2 < … < 4

5 > … > 3

Bài 4 *. Số?

7 < .......... > 81 > .....
4 < .....6 > .....8 < .....
7 > .....9 > .....5 > .....
8 = .......... < 3..... < 8
..... < 4..... < 29 > ....

Bài 5: Viết vệt <, >, = vô khu vực chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

Bài 6. Điền số phù hợp vô khu vực chấm.

13 < … < 15

16 < ...... < 18

16 > … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 < … < 17

14 < ..... < 16

11 < … <1 3

13 > … > 11

10 < ..... < 12

19 > … > 17

18 < … < 15

16 > ..... > 14

12 < … < 14

15 > … > 13

Bài 7: > < =

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 < .......... > 1811 > .....
14 < .....16 > .....18 < .....
17 > .....19 > .....15 > .....
18 = .......... < 13..... < 18

Bài 9. < , > , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, <?

10 - 2 .... 8 + 1

8 + 2 .... 8 - 2

6 + 3 .... 9 - 0

10 + 0 .... 8 + 2

7 + 3 .... 5 + 3

10 - 5 .... 10 – 3

Bài 11. > , < , =?

Bài ôn tập luyện ở trong nhà vô thời hạn ngủ dịch

Bài 12. Điền vệt >, < , = phù hợp vô dù rỗng.

Bài ôn tập luyện ở trong nhà vô thời hạn ngủ dịch Covid-19

Bài 13: Dấu <, =, >

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết mặt hàng số, Sắp xếp những số:

Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .............................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ………………..........................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………..........................

Bài 4. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

 • Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .......................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

 • Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .....................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ...................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:......................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, trăng tròn, 13, 10 theo gót loại tự:

Từ nhỏ bé cho tới lớn: ………………………………………………………………………

Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: Tìm số lớn số 1, nhỏ bé nhất

Bài 1.

 • Khoanh tròn trĩnh vô số rộng lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15
 • Khoanh tròn trĩnh vô số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

 • Khoanh tròn trĩnh vô số rộng lớn nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19
 • Khoanh tròn trĩnh vô số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
 • Khoanh tròn trĩnh vô số rộng lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
 • Khoanh tròn trĩnh vô số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: Các luật lệ tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

Xem thêm: vẽ hình hộp chữ nhật

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán đem điều văn

Bài 1. Viết luật lệ tính phù hợp.

Có: 6 quyển vở.

Mua thêm: 2 quyển vở

Có vớ cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết luật lệ tính phù hợp.

a) Có:12 khuôn mẫu kẹo

thêm: 3 khuôn mẫu kẹo

Có vớ cả: .... khuôn mẫu kẹo?

b) Có: 9 con cái lợn

Bán: 6 con cái lợn

Còn lại: ..... con cái lợn?

Bài 3. Viết luật lệ tính phù hợp.

a, Có: 6 trái ngược cam

Cho đi: 3 trái ngược cam

Tất cả có: .... trái ngược cam?

Có: 10 khuôn mẫu kẹo

Đã ăn: 4 khuôn mẫu kẹo

Còn lại: ..... khuôn mẫu kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải vấn đề theo gót tóm lược sau:

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 khuôn mẫu kẹo

Rơi mất: 8 khuôn mẫu kẹo

Còn lại ….. khuôn mẫu kẹo?

Bài 7.

Thùng loại nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng loại hai: 10 gói bánh

Cả nhị thúng đem toàn bộ ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam sót lại …….. viên bi?

B. Tổng hợp ý phiếu bài xích tập luyện lớp 1

1. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 cho tới 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho tới 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn cho tới 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn số 1 trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ bé nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tắp lự trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tắp lự sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, quý khách hàng Lan đem 2 khuôn mẫu cây bút chì, u mua sắm thêm vào cho Lan 3 khuôn mẫu cây bút chì nữa. Hỏi Lan đem toàn bộ bao nhiêu khuôn mẫu cây bút chì? ( lựa chọn luật lệ tính đích nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( khuôn mẫu cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( khuôn mẫu cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( khuôn mẫu cây bút chì).

2. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vô khu vực trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số trăng tròn bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 9 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….bao gồm một chục và 0 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm một chục và 8 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm một chục và 2 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho những số: 6, 9, 19, trăng tròn, 1 bố trí những số đang được mang lại

a, Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: …………………………………………….

b, Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một trong những hiểu được lấy số cơ cùng theo với 2 rồi trừ chuồn 1 thì được thành phẩm tự 3?

Số cần thiết mò mẫm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

1, Một gà đem bao nhiêu khuôn mẫu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay tắp lự trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt mũi đem bao nhiêu điểm?

Phiếu bài xích tập luyện lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam đem 17 quyển vở, Nam mang lại em 2 quyển. Hỏi

Nam sót lại bao nhiêu quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết luật lệ tính mến hợp:

Phiếu bài xích tập luyện lớp 1

Bài 4:
Tìm một trong những hiểu được lấy 17 trừ chuồn 2 rồi nằm trong thêm một thì tiếp tục đi ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu phù hợp nhằm điền vô khu vực chấm 80 … 75 là:

Câu 2: Kết trái ngược của luật lệ tính 45 + 5 - 25 là

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 7 centimet, đoạn trực tiếp CD nhiều năm 12cm. Hỏi cả nhị đoạn trực tiếp nhiều năm từng nào xăng - ti - mét?

Lời giải, đáp án đề 4:

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - trăng tròn = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhị đoạn trực tiếp nhiều năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói địa điểm những loài vật.

Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): Cho những số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn số 1 và số nhỏ bé nhất trong những số bên trên.

b) Sắp xếp những số theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé.

Câu 4 (3 điểm): Viết luật lệ tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một đoạn dây tương đối dài 87cm. quý khách hàng Lan hạn hẹp đoạn chạc cơ 25cm. Hỏi đoạn chạc sót lại nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim greed color ở phía trái chú chim red color.

+ Chú chim red color ở ở bên phải chú chim greed color.

b) + Con khỉ phía trên cây. Con sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó phía trên xe hỏa greed color.

+ Chú mèo phía trên xe hỏa red color.

+ Chú heo phía trên xe hỏa greed color nước biển khơi.

d) + Gấu bông màu sắc tím ở trước gấu bông gold color.

Câu 2:

45 – 12 = 14 [S]

20 + 30 = 50 [Đ]

34 – 22 = 11 [S]

35 + 13 = 48 [Đ]

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số nhỏ bé nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn chạc sót lại nhiều năm 62 xăng-ti-mét.

C. Bài tập luyện tự động luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền vệt >, <, = vô khu vực chấm;

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .........................................................................................

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền vệt và số vô vệt …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài xích Toán

Có: 10 cây cam

Thêm: 5 cây cam

Có vớ cả: ... cây cam?

Đáp án: 

Có toàn bộ số lượng kilomet cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân chia kẹo mang lại nhị đồng đội. Em được 8 khuôn mẫu kẹo, anh được thấp hơn em 3 khuôn mẫu kẹo. Hỏi anh được bao nhiêu khuôn mẫu kẹo?

Đáp án: Anh được u phân chia mang lại 5 khuôn mẫu kẹo.

Bài 6: Tìm nhị số sao mang lại Lúc nằm trong lại được thành phẩm tự 9, lấy số rộng lớn trừ số nhỏ bé cũng đều có thành phẩm tự 9.

Đáp án bài xích 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 nên nhị số cần thiết mò mẫm là 9.

Bài 7:

Điền số phù hợp vô khu vực chấm:

Toán lớp 1

Bút dạ có tính nhiều năm tự ….cm.

Đáp án: 16cm

Bài 8: Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Hoa đem 10 trái ngược táo. quý khách hàng Hà đem 15 trái ngược táo. Hai chúng ta đem toàn bộ từng nào trái ngược táo?

Đáp án: Cả nhị chúng ta có: 10 + 15 = 25 trái ngược táo

Bài 9: Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Lan đem 11 viên kẹo. quý khách hàng Hùng đem 14 viên kẹo. Hỏi nhị chúng ta đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời:

Mẹ đem 48 trái ngược táo. Mẹ mang lại Lan 11 trái ngược táo. Hỏi u sót lại từng nào trái ngược táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 trái ngược táo

Bài 11: Hình bên:

Bài Toán lớp 1

 • Có.......hình tam giác
 • Có ......hình chữ nhật.

Đáp án:

 • Có 2 hình tam giác
 • Có 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết luật lệ tính mến hợp:

Toán lớp 1

Đáp án:  4 + 1 = 5

Bài 13: Lan chất vấn Hoa: “Năm ni chị chúng ta từng nào tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi hạc. Mình kém cỏi chị bản thân 2 tuổi hạc.” Hỏi chị của người sử dụng Hoa trong năm này từng nào tuổi?

Đáp án: 

Chị của người sử dụng Hoa trong năm này đem số tuổi hạc là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng chất vấn Hà: “Năm ni chúng ta bao nhiêu tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trĩnh chục tuổi hạc. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh vừa vặn tròn trĩnh chục tuổi hạc tức là anh 10 tuổi hạc Vậy tuổi hạc Hà trong năm này là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng chất vấn Dũng: “Em nhỏ bé của người sử dụng bao nhiêu tuổi hạc rồi”? Dũng đáp: “Nếu quăng quật chữ số là số nhỏ nhất mang 1 chữ số ở số nhỏ nhất đem nhị chữ số thì được tuổi hạc em mình”. Hỏi em nhỏ bé của Dũng bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ nhất có một chữ số là: 0 Số nhỏ nhất đem nhị chữ số là: 10

Bỏ chuồn chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em nhỏ bé của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm khoe mẽ với Bốn: “Ba năm nữa thì bản thân đem số tuổi hạc ngay số lớn số 1 mang 1 chữ số”. Hỏi chúng ta Năm bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Tuổi của người sử dụng NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)

..................................

Các bậc cha mẹ nên lên kế hoạch dậy con những khả năng học tập toán lớp 1. Trên trên đây là: Trọn cỗ Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 đem không thiếu thốn những dạng vấn đề lớp 1 và những phiếu ôn tập luyện lớp 1 cho những em thực hiện thẳng. Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tư liệu Tổng hợp ý những dạng bài xích tập luyện toán lớp 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên đem đáp án:

 • 272 vấn đề lớp 1 ôn tập luyện theo gót công ty đề
 • 20 đề ôn luyện học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 1 Có đáp án
 • Trọn cỗ Bài tập luyện Toán lớp 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao
 • Các dạng Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1
 • Bài tập luyện kiểm điểm và đối chiếu dành riêng cho lớp 1
 • Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Trọn cỗ Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm những dạng kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên hùn những cha mẹ đi ra bài xích tập luyện Toán lớp 1 mang lại con cái ôn tập luyện, tập luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng lớp 1. Các cha mẹ chuyên chở về nhằm nằm trong con cái ôn luyện thường ngày nhé!

Ngoài Trọn cỗ Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 trên, những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 1 nâng lên và bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 1 không thiếu thốn không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích thi đua đạt thành phẩm cao. Chúc những em học tập tốt!

Xem thêm: vẽ công viên đơn giản