bảng tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2022

Tuổi về hưu, mon chính thức nhận lộc hưu vô năm 2022 được tiến hành theo đòi Nghị tấp tểnh 135/2020/NĐ-CP

Các tệp tin excel cần thiết về tính chất chi phí lộc, thưởng, bảo đảm xã hội

1. Lộ trình kiểm soát và điều chỉnh tuổi tác về hưu của những người lao động

Trong năm 2022, tuổi tác về hưu của những người làm việc vô ĐK làm việc thông thường là đầy đủ 60 tuổi tác 06 mon so với làm việc nam giới và đầy đủ 55 tuổi tác 08 mon so với làm việc nữ; tiếp sau đó, cứ hàng năm gia tăng 03 mon so với làm việc nam giới cho tới Khi đầy đủ 62 tuổi tác vô năm 2028 và cứ hàng năm gia tăng 04 mon so với làm việc phái nữ cho tới Khi đầy đủ 60 tuổi tác vô năm 2035.

Bạn đang xem: bảng tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2022

Bên cạnh cơ, khoản 2 Điều 4 Nghị tấp tểnh 135/2020/NĐ-CP vẫn quy tấp tểnh về quãng thời gian kiểm soát và điều chỉnh tuổi tác về hưu của những người lao động được tiến hành theo đòi bảng bên dưới đây:

Bảng 1. Lộ trình kiểm soát và điều chỉnh tuổi tác về hưu của của những người lao động

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ ngơi hưu

Tuổi nghỉ ngơi hưu

Năm nghỉ ngơi hưu

Tuổi nghỉ ngơi hưu

2022

60 tuổi tác 6 tháng

2022

55 tuổi tác 8 tháng

2023

60 tuổi tác 9 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi tác 4 tháng

2025

61 tuổi tác 3 tháng

2025

56 tuổi tác 8 tháng

2026

61 tuổi tác 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi tác 9 tháng

2027

57 tuổi tác 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi tác 8 tháng

   

2029

58 tuổi

   

2030

58 tuổi tác 4 tháng

   

2031

58 tuổi tác 8 tháng

   

2032

59 tuổi

   

2033

59 tuổi tác 4 tháng

   

2034

59 tuổi tác 8 tháng

   

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

2. Bảng tra cứu vãn tuổi tác về hưu, mon chính thức nhận lộc hưu

Tuổi về hưu, mon chính thức nhận lộc hưu được update theo đòi Bảng 2. (trong ĐK làm việc bình thường) và Bảng 3. (trong tình huống về hưu sớm) bên dưới đây:

Bảng 2. Bảng tra cứu vãn tuổi tác về hưu, mon chính thức nhận lộc hưu theo đòi mon, năm sinh của NLĐ về hưu vô ĐK làm việc thông thường.

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng trọn lộc hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng trọn lộc hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

9

1961

60 tuổi tác 3 tháng

1

2022

8

1966

55 tuổi tác 4 tháng

1

2022

10

1961

60 tuổi tác 6 tháng

5

2022

9

1966

55 tuổi tác 8 tháng

6

2022

11

1961

6

2022

10

1966

7

2022

12

1961

7

2022

11

1966

8

2022

1

1962

8

2022

12

1966

9

2022

2

1962

9

2022

1

1967

Xem thêm: các con số may mắn, tài lộc

10

2022

3

1962

10

2022

2

1967

11

2022

4

1962

11

2022

3

1967

12

2022

5

1962

12

2022

Bảng 3. Bảng tra cứu vãn tuổi tác về hưu, mon chính thức nhận lộc hưu theo đòi mon, năm sinh của NLĐ vô tình huống về hưu sớm.

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng trọn lộc hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng trọn lộc hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

9

1966

55 tuổi tác 3 tháng

1

2022

8

1971

50 tuổi tác 4 tháng

1

2022

9

1971

50 tuổi tác 8 tháng

6

2022

10

1966

55 tuổi tác 6 tháng

5

2022

10

1971

7

2022

11

1966

6

2022

11

1971

8

2022

12

1966

7

2022

12

1971

9

2022

1

1967

8

2022

1

1972

10

2022

2

1967

9

2022

2

1972

11

2022

3

1967

10

2022

3

1972

12

2022

4

1967

11

2022

4

1972

1

2023

5

1967

12

2022

5

1972

Xem thêm: địa 11 bài 11 tiết 4

51 tuổi

6

2023