bản tự kiểm điểm đảng viên

Theo khoản 2 Điều 6 Quy tấp tểnh 124-QĐ/TW năm 2023, nội dung kiểm điểm triệu tập thực hiện rõ ràng những thành phẩm đạt được, điểm yếu, giới hạn, yếu đuối tầm thường và nguyên vẹn nhân, biện pháp và thời hạn xử lý.

Trong bại, cá thể ko lưu giữ dịch vụ chỉ dẫn, quản lí lý:

- Về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; niềm tin liên minh, thống nhất vô nội bộ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, trách cứ nhiệm nêu gương, việc triển khai những điều đảng viên ko được làm; tác phong, phương pháp thao tác làm việc. Liên hệ những biểu thị về suy thoái và khủng hoảng, "tự trình diễn biến", "tự trả hoá".

Bạn đang xem: bản tự kiểm điểm đảng viên

- Việc triển khai trọng trách, quyền hạn và thành phẩm triển khai những tiêu chuẩn, trọng trách được kí thác vô năm.

- Việc triển khai khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu mỗi năm.

- Những yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm; việc xử lý những giới hạn, điểm yếu được cung cấp sở hữu thẩm quyền Tóm lại và được đã cho thấy ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

Phải hoàn thành xong việc kiểm điểm vừa được nhận xét, xếp loại hóa học lượng

Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW nêu rõ ràng, tập luyện thể, cá thể cần hoàn thành xong việc kiểm điểm vừa được nhận xét, xếp loại unique. Cá nhân vắng tanh mặt mũi hoặc không được nhận xét, xếp loại unique thì cần tổ chức triển khai kiểm điểm, nhận xét, xếp loại unique vô thời hạn sớm nhất có thể.

Cấp ủy, tổ chức triển khai đảng vừa được xây dựng, phân chia tách, sáp nhập, cán cỗ, chỉ dẫn quản lý và vận hành được chỉ định dịch vụ ko đầy đủ 6 mon tính cho tới thời khắc nhận xét, xếp loại vẫn tổ chức kiểm điểm theo dõi quy tấp tểnh, tuy nhiên ko nhận xét, xếp loại. Các tổ chức triển khai đảng vừa được trả kí thác, tiêu thụ vô năm thì lấy chủ ý nhận xét, đánh giá của cung cấp ủy cung cấp bên trên thẳng (nơi trả giao) thực hiện hạ tầng nhằm nhận xét, xếp loại ở điểm mới nhất tiêu thụ.

Tổ chức đảng chỉ mất túng thư hoặc túng thư và phó túng thư; tập luyện thể chỉ dẫn, quản lý và vận hành sở hữu bên dưới 03 member thì kiểm điểm ở tổ chức triển khai đảng, tập luyện thể cơ sở, đơn vị chức năng.

 Đảng viên ngủ chói với tổng thời hạn vô năm kể từ 03 mon trở lên trên hoặc đảng viên ngủ bầu sản thì thành phẩm xếp loại unique vô năm được địa thế căn cứ vô thành phẩm thao tác làm việc thực tiễn của năm bại.

 Đảng viên đang được sinh hoạt đảng trong thời điểm tạm thời thì kiểm điểm, nhận xét, xếp loại ở điểm sinh hoạt đảng đầu tiên. Trước Lúc nhận xét, xếp loại unique đảng viên cần lấy chủ ý đánh giá của chi cỗ điểm sinh hoạt trong thời điểm tạm thời gửi chi cỗ điểm sinh hoạt đầu tiên nhằm thực hiện địa thế căn cứ nhận xét, xếp loại unique đảng viên.

 Đảng viên trả công tác làm việc sở hữu thời hạn sinh hoạt đảng ở tổ chức triển khai đảng trước đó kể từ 6 mon trở lên trên thì cần lấy chủ ý đánh giá của tổ chức triển khai đảng trước đó gửi về tổ chức triển khai đảng đang được sinh hoạt nhằm thực hiện địa thế căn cứ nhận xét, xếp loại.

 Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cung cấp ủy thì cần kiểm điểm trách cứ nhiệm vô thời hạn trước lúc bị đình chỉ sinh hoạt cung cấp ủy và triển khai kiểm điểm bên trên chi cỗ điểm đang được sinh hoạt.

 Mức xếp loại của những người hàng đầu ko được cao hơn nữa nút xếp loại của tập luyện thể chỉ dẫn, quản lý và vận hành, tổ chức triển khai, cơ sở, đơn vị chức năng bởi bản thân hàng đầu, trừ tình huống người hàng đầu mới nhất trả cho tới ko tương quan nút xếp loại của tổ chức triển khai, cơ sở, đơn vị chức năng mới nhất.

 Những điểm sở hữu bên dưới 05 tổ chức triển khai đảng; 05 tập luyện thể chỉ dẫn, quản lí lý; 05 đảng viên; 05 cán cỗ chỉ dẫn, quản lý và vận hành và sở hữu 100% tập luyện thể, cá thể xếp loại “Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ” thì được lựa chọn 01 tổ chức triển khai đảng; 01 tập luyện thể chỉ dẫn, quản lí lý; 01 đảng viên; 01 cán cỗ chỉ dẫn, quản lý và vận hành được xếp loại “Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ” nếu như đầy đủ ĐK theo dõi quy tấp tểnh.

Mẫu phiên bản kiểm điểm cá thể Đảng viên cuối năm

Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm....

(Cá nhân ko lưu giữ chức chỉ dẫn, quản lí lý)

Họ và tên:………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………

Đơn vị công tác:……………………………… Chi cỗ …………………………………………

I. Ưu điểm, thành phẩm đạt được

1. Về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; niềm tin liên minh, thống nhất vô nội bộ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, trách cứ nhiệm nêu gương, việc triển khai những điều đảng viên ko được làm; tác phong, phương pháp thao tác làm việc. Liên hệ những biểu thị về suy thoái và khủng hoảng, "tự trình diễn biến", "tự trả hoá".

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

2. Việc triển khai trọng trách, quyền hạn và thành phẩm triển khai những tiêu chuẩn, trọng trách được kí thác vô năm.

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

3. Việc triển khai khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

Xem thêm: giải sgk tiếng anh 6

II. Hạn chế, điểm yếu và nguyên vẹn nhân

1. Hạn chế, điểm yếu.

2. Nguyên nhân của giới hạn, điểm yếu.

III. Kết ngược xử lý những giới hạn, điểm yếu và đã được cung cấp sở hữu thẩm quyền Tóm lại hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ ràng từng giới hạn, điểm yếu (đã được tự khắc phục; đang được xử lý, cường độ tự khắc phục; không được tự khắc phục); những trở ngại, vướng giắt (nếu có); trách cứ nhiệm của cá thể.

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

IV. Giải trình những yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên vẹn nhân, xác lập trách cứ nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ ràng trách cứ nhiệm của cá thể so với những giới hạn, điểm yếu của tập luyện thể (nếu có)

VI. Phương phía, giải pháp xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nút xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)

Đánh giá bán, xếp loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, nhận xét của những người quản lý và vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại unique công chức, viên chức: ……………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá bán, xếp loại unique đảng viên

- Nhận xét, nhận xét của chi ủy: ………………………………………………………………

- Chi cỗ khuyến nghị xếp loại nút hóa học lượng:……………………………………………………

Xem thêm: mẫu giấy mua bán đất

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nút hóa học lượng: ………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)