bài tập về câu tường thuật

Câu trần thuật là một trong dạng quy đổi câu yên cầu bàn sinh hoạt cần lưu giữ được thật nhiều nguyên tố. Chính vì vậy tuy nhiên bài tập về câu tường thuật thông thường làm cho chúng ta học tập lầm lẫn và sai thật nhiều trong những lúc thực hiện bài xích thi đua. Tại nội dung bài viết này hãy nằm trong Langmaster tìm hiểu những dạng bài tập luyện câu trần thuật hay nhất gom cho mình đạt thêm tài năng áp dụng vô bài xích thi đua hao hao việc học tập giờ đồng hồ Anh nhé!

1. Khái quát mắng về câu tường thuật

Câu trần thuật là dạng quy đổi kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh. Trong số đó câu thẳng và câu con gián tiếp được quy đổi luân phiên nhau sao cho tới nghĩa của câu không trở nên thay đổi. 

Bạn đang xem: bài tập về câu tường thuật

1.1. Câu trực tiếp

Lời trình bày thẳng thông thường là câu dẫn đúng đắn được bịa đặt vô lốt ngoặc kép.

Cấu trúc câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said to tát Sb/ told.

Ví dụ:

He said: ”The final exam is easy”. (Anh ấy nói: “Bài đánh giá cuối này dễ”)

null

Cấu trúc câu trực tiếp

1.2. Câu con gián tiếp

Lời trình bày con gián tiếp tiếp tục dùng cơ hội trình bày không giống tuy nhiên lời nói ko bịa đặt vô lốt ngoặc kép

Ví dụ: Mai said, ”I want to tát go school”. → Mai said she wanted to tát go school. (Mai trình bày câu ấy mong muốn cho tới trường)

Trong ê câu trần thuật sẽ sở hữu những loại như:

  • Câu trần thuật dạng câu kể: S + said/ said to tát Sb/ told + that + S + V (lùi 1 thì) 
  • Câu trần thuật dạng câu hỏi: S + asked/wanted to tát know/wondered + if/whether/Wh-words + S + V (lùi 1 thì)
  • Câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + to tát V

Xem thêm: 

null

Cấu trúc câu con gián tiếp

2. Nguyên tắc fake câu thẳng trở thành câu con gián tiếp

Để fake được dạng câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết tuân theo đòi những cách thức sau:

2.1. Đổi mái ấm ngữ và tân ngữ

Chủ ngữ:

I → he, she

We → they

You → We, I

Tân ngữ:

Me → him, her

Us → them

You → má, us

Đại kể từ sở hữu:

Mine → his, her

Ours → theirs

Yours → mine, ours

Tính kể từ sở hữu:

My → his, her

Our → their

Your → my, our

2.2. Thực hiện nay lùi thì

Hiện bên trên đơn → Quá khứ đơn

Hiện bên trên tiếp nối → Quá khứ tiếp diễn

Hiện bên trên hoàn thiện → Quá khứ trả thành

Hiện bên trên hoàn thiện tiếp nối → Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

Quá khứ đơn → Quá khứ đơn/Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp nối → Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

Quá khứ hoàn thiện → Quá khứ trả thành

Tương lai đơn → Tương lai vô quá khứ

Tương lai tiếp nối → Tương lai tiếp nối vô quá khứ

2.3. Đổi modal verbs

Can → could

May → might

Must → must/had to

Tuy nhiên vô một số trong những tình huống thì động kể từ không bao giờ thay đổi vô câu con gián tiếp nên là chúng ta cần cần thiết để ý như:

  • Khi nói đến một thực sự, chân lý
  • Câu thẳng là một trong câu ĐK không tồn tại thực hoặc giả thiết sau: wish, would rather, would sooner, it’s time.
  • Với thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp nối ở mệnh đề thời gian
  • Trong câu với năm cụ thể

2.4. Đổi trạng kể từ chỉ thời hạn, điểm chốn

This → that, those

These → there

Here → then, at that time

Now → that day

Today → The day before, the previous day

null

Đổi trạng kể từ chỉ thời hạn, điểm chốn

3. Bài tập luyện câu trần thuật với đáp án

Nếu mong muốn tóm vững chắc được kiến thức và kỹ năng thì cần luôn luôn thực hành thực tế thiệt nhiều. Không đơn giản việc chuyên cần mà còn phải lần tòi đa dạng và phong phú những loại bài xích tập luyện tuy nhiên câu trần thuật hoàn toàn có thể được áp dụng. Chính nên là ở trong phần bên dưới đó là những bài xích tập luyện câu trần thuật cơ phiên bản cho tới nâng lên dành riêng cho mình luyện tập:

Bài tập luyện 1: Chuyển những câu thẳng sau đây thanh lịch câu con gián tiếp

1. She said, “I lượt thích this poem.”

2. “Where is your mother?” he asked má.

3. “We don’t speak Vietnamese,” they said.

4. “Say hello to tát Jenny,” she said.

5. “The concert began at six o’clock,” she said.

6. “Don’t walk on the grass, boys,” the guard said.

7. “Does he know Marry?” she wanted to tát know.

8. “Don’t try this,” the stuntman told everyone.

9. “I often have a big pizza," Ben says.

10. “Don’t abuse tranquilizers. It won’t be good for your health in the long run rẩy,” I said.

11. Frank: “How much wallet money does Linh get?”

12. “Don’t touch that fire, will you,” said the mother.

12. Phuong Anh: “My father will celebrate his birthday tomorrow.”

 13. “I’m sorry because I’m late,” she said.

14. “If I were you, I would buy that dress”, she said.

15. “Why don’t you go to tát the cinema today?” he said.

16. “Would you lượt thích to tát come to tát my son's full month các buổi party next Sunday?” she said.

17. “Let’s go swimming this Saturday”, she said.

18. “ Shall I carry the luggage for you?” she said.

19. “What beautiful shoes!” he said.

20. “How cute!” he said.

21. “Remember to tát lock the door,” he said.

null

Bài tập luyện câu trần thuật với đáp án

Bài tập luyện 2: Viết lại câu sau với bài xích tập luyện câu trần thuật dạng câu hỏi

1. “Where is my motorbike?” she asked.

She asked……………………………………….………………….

2. “How old are you?” Mai asked má.

Mai asked me………………………………………….……………….

3. She asked, “Do I have to tát tự it?”

She asked……………………………………….………………….

4. “Where have you been?” the father asked his son.

The father asked his son……………………………………………………

5. “Which shoes tự you lượt thích best?” she asked her darling.

She asked her darling…………………………………………………………..

6. “What are you doing?” she asked.

She wanted to tát know……………………………………….…………………

7. “Are you going to tát the concert?” she asked má.

She wanted to tát know………………………………………..…………………

8. The teacher asked, “Who speaks Spanish?”

The teacher wanted to tát know………………………………………..………………

9. “How tự you know that?” he asked má.

He asked me………………………………………….……………….

10. “Has Mai talked to tát Kim?” she asked má.

She asked me………………………………………….……………….

Bài tập luyện 3: Lựa lựa chọn đáp án chính nhất bên dưới đây:

1. Jennie asked má _____.

A. Where tự you come from?

B. Where I came from 

C. Where I came from     

D. Where did I come from?

2. He asked má _____ I liked rock music.

A. when                    B. what                   C. if                   D. x

3. The doctor ____ her to tát take more exercise.

A. told                   B. tell                   C. have told                   D. are telling

4. I wanted to tát know_____ come back trang chủ.

A. when would she                   B. when will she                  

C. when she will                   D. when she would

5. Kim told má that his brother____ a race horse.

A. owns                   B. owned                   C. owning                   D. A and B

6. What did that boy say ______?

A. at you                   B. for you                   C. to tát you                   D. you

7. I rang my relative in Viet Nam yesterday, and they said it _______ raining there.

A. is                   B. were                   C. has been                   D. was

8. The quấn has ______ that work will be ready on time.

A. promised                   B. promise                   C. promises                   D. promising

9. The last time I saw Linnh, she looked very happy. She said she’d been on holiday the ______ week.

A. ago                   B. following                   C. next                   D. previous

10. Last day, Lan Anh ______ him to tát put some shelves up.

A. asked                   B. is asking                   C. ask                   D. was asked

11. Tom has ______ this story was completely untrue.

A. admitting that                   B. was admitted that                   C. admitted that                   D. admit that

12. When I rang my brother some time last month, he said he was busy ______ day.

A. that                   B. the                   C. then                   D. this

13. I wonder _____ the clothes are on sale yet.

A. what                   B. when                   C. where                   D. whether

14. Mai _____ Anna that her train was about to tát leave.

A. has reminded                   B. has reminded that                   C. reminded                   D. reminded that

Bài tập luyện 4: Hoàn trở thành những câu vấn đáp dựa vào đoạn đối thoại bên dưới đây

A: That restaurant is cheap

B: Is it? I thought you said ……………………..

A: Peter is coming to tát the birthday các buổi party tonight.

B: Is he? I thought you said he …………………

A: Peter likes Susan.

B: Does he? Last month you said …………………..

A: I know many people.

B: Do you? I thought you said ……………………

A: Jennie will be here next day.

B: Will she? But didn’t you say …………………..

A: I’m going out this afternoon.

B: Are you? But you said ………………………..

A: I can speak a little Spanish.

B: Can you? But earlier you said ………………….

A: I haven’t been to tát the cinema many times.

B: Haven’t you? I thought you said ………………..

null

Bài tập luyện câu trần thuật với đáp án

Bài tập luyện 5: Hoàn trở thành quy đổi những câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp

1. “Please tải về the document from this tệp tin,” the teacher said to tát us.

The teacher told us ………………………………………………………

2. “Where is the sandwich which I just made?” Her sister asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which means are you planning to tát go to tát the mountain?” Mai asked us

Mai asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that clothes over here if it has any mistakes.” the staff said to tát Linh.

The staff told Linh………………………………………………………

5. “Don’t come to tát my apartment without prior notice.” May’s classmate said to tát her.

May’s classmate told her ……………………………………………………

6. “Can you tự this chiến dịch best?” My quấn told me

My quấn told má ………………………………..

7. Jimmy’s darling said, “My darling is a very polite and soft person sánh I love him very much.”

Jimin’s darling said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom here?” that person asked má.

That person asked má ………………………………..

9. Jennie said to tát him: “Please lend má your motorbike to tát carry this phone to tát the train station because my brother needs it right now.”

Jennie asked him …………………………..

10. “Don’t stay up late, Jimmy,” Jimmy's mother said to tát him.

Jimmy's mother told him ……………………………..

Bài tập luyện 6: Lựa lựa chọn đáp án chính nhất

1. Sam was walking too fast, sánh I ______ to tát slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D. have asked her

2. Someone ______ má there’s been an incident on the way.

A. asked                B. said                    C. spoke                    D. told

3. I couldn’t move the table alone, sánh I asked Tuan Anh_______.

Xem thêm: ngày thành lập đoàn 26/3

A. giving a hand          B. gave a hand           C. to tát give a hand      D. give a hand

4. Tuan said that Viet Nam _______ more lively than thở Korea.

A. is          B. be               C. was              D. were

5. When she was at Oliver’s flat yesterday, Huong asked if she ______ use the phone.

A. can      B. could                   C. may               D. must

6. Giang couldn’t help má. She ______ má to tát ask Kim.

A. tell                B. said                    C. told        D. say

7. Thanh ______ going to tát a các buổi party, but no one else wanted to tát.

A. admitted            B. offered                C. promised                        D. suggested

8. I said that I had met him ______ .

A. yesterday      B. the previous day               C. the day                        D. the before day.

9. The woman asked the girl ______ .

A. why did they fight                   B. why they were fighting       

C. why they fight                   D. why were they fighting

10. “______the door”, My mother said.

A. please open   B. open pleased             C. please to tát open               D. please, opening

11. I wanted to tát know ______ come back trang chủ.

A. when would she   B. when will she        C. when she will           D. when she would

12. The man wonders _______ doing well at school.

A. whether his children are            B. if his children were

C. whether his children were         D. his children are if

13. Phuong said she was leaving for New York______.

A. next week      B. the week previous           C. following week    D. the following week

14. “I don’t usually drink juice when ______ ” Mrs. Peter said.

A. she was hungry                   B. I was hungry                   

C. I am hungry                         D. I will be

15. They said that their xế hộp had been broken into ______.

A. the two days before                   B. two days ago                   

C. two days before                         D. since two days

Bài tập luyện 7: Hãy fake kể từ câu thẳng sau đây thanh lịch câu con gián tiếp

1. “Stop talking, Jennie,” the manager said. 

→ The manager told Jennie………………………………………………………

2. “Be patient,” my mother said to tát him. 

→ My mother told him………………………………………………………

3. “Go to tát your room,” his mother said to tát him. 

→ His mother told him………………………………………………………

4. “Hurry up,” the teacher said to tát us. 

→ The teacher told us………………………………………………………

5. “Give má the phone,” she told him. 

→ She asked him………………………………………………………

6. “Play it again, Sana,” he said. 

→ He asked Sana………………………………………………………

7. “Sit down, Cam Ly,” he said. 

→ He asked Cam Ly………………………………………………………

8. “Fill in the size, Sir,” the employee said. 

→ The employee asked the guest………………………………………………………

9. “Take off your hat,” she told him. 

→ She told him………………………………………………………

10. “Mind your own business,” he told má. 

→ He told me………………………………………………………

Bài tập 8: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu trần thuật, con gián tiếp bên dưới đây

1. Sam told to An to give his a hand.

2. Xuan asked his whether did he like sports or not.

3. Huong promised her darling that she would expect to see him next Sunday.

4. Kien said his father that he would visit his grandfather in Nha Trang the next day.

5. His mother ordered his do not go out with him the day before.

6. That neighbor told má that he will let má know as soon as he heard from her.

7. The police asked Binh if she has really seen that happen with her own eyes.

8. My mother said that the xe taxi was coming now and asked if my family was ready.

9. Minh advised his wife don’t drink too much; however, she might lose control of the xế hộp and have an accident.

10. Tuan told his girlfriend that he is very glad she had come and invited him to tát sit down.

null

Bài tập luyện câu trần thuật với đáp án

Xem thêm:

  • 100+ CÂU BÀI TẬP TRỌNG ÂM HAY (CÓ ĐÁP ÁN)
  • 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

Đáp án

Đáp án bài xích tập luyện 1

1. She said she liked that poem.

2. He asked má where my mother was.

3. They said that they didn’t speak Vietnamese.

4. She asked má to tát say hello to tát jenny.

5. She said the concert had begun at six o’clock.

6. The guard told the boys not to tát walk on the grass.

7. She wanted to tát know if he knew Marry.

8. The stuntman advised everyone not to tát try that.

9. Ben says that he often has a big pizza.

10. I advised him to tát stop abusing tranquilizers and explained that it wouldn’t be good for her health in the long run rẩy.

11. Frank asked how much wallet money Linh got.

12. The mother warned the child not to tát touch the fire.

13. Phuong Anh said that her father would celebrate his birthday the following day.

14. She apologized for being late.

15. She advised má to tát buy that dress.

16. He suggested going to tát the cinema that night.

17. She invited má to tát come to tát her birthday các buổi party the following Saturday.

18. He suggested that I go to tát the cinema that Sunday.

19. She offered to tát carry the luggage for má.

20. She complimented má on my beautiful shoes.

21. He said that it was đáng yêu.

22. He reminded má to tát lock the door.

Đáp án bài xích tập luyện 2

1. She asked where her motorbike was.

2. Martin asked us how old we were.

3. She asked if she had to tát tự it.

4. The father asked his son where he had been.

5. She asked her darling which shoes he liked best.

6. She wanted to tát know what I was doing.

7. She wanted to tát know if I was going to tát the concert.

8. The teacher wanted to tát know who spoke Spanish.

9. He asked má how I knew that.

10. She asked má if Mai had talked to tát Kim.

Đáp án bài xích tập luyện 3

1. C

2. C

3. A

4. D

5. D

6. C

7. D

8. A

9. D

10. A

11. C

12. A

13. D

14. C

Đáp án bài xích tập luyện 4

1. it was expensive.

2. he was staying at home/he wasn’t coming somewhere else

3. he didn’t lượt thích her

4. you didn’t know anybody

5. she wouldn’t be here

6. you weren’t going out

7. you couldn’t speak Spanish

8. you went to tát the cinema last month

Đáp án bài xích tập luyện 5

1. The teacher told us to tát tải về the document from that tệp tin.

2. Her mother asked her where the sandwich was which she had just made.

3. Mai asked us which means we were planning to tát go to tát the mountain.

4. The staff told Linh to tát bring that clothes over there if it had any mistakes.

5. May’s classmate told her not to tát come to tát her apartment without prior notice.

6. My quấn told má if I could tự that chiến dịch best.

7. Jimmy’s darling said that he was a very polite and soft person sánh she loved him very much.

8. The person asked má if there was any restroom there.

9. Jennie asked him to tát lend her his motorbike to tát carry that phone to tát the train station because her dad needed it right then.

10. Jimmy’s mother told him not to tát stay up late.

Đáp án bài xích tập luyện 6

1. A

2. D

3. C

4. C

5. B

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. C

15. B

Đáp án bài xích tập luyện 7

1. The manager told Jennie  to tát stop talking

2. My mother told him to tát be patient

3. His father told him to tát go to tát his room

4. The teacher told us to tát hurry up

5. She asked him to tát give him the phone

6. He asked Sana to tát play it again

7. He asked Cam Ly to tát sit down

8. The employee asked the guest to tát fill in the form

9. She told him to tát take off his shoes

10. He told má to tát mind my own business.

Đáp án bài xích tập 8

1. told to tát ➔ told

2. did he lượt thích ➔ he liked

3. next Sunday ➔ the next Sunday

4. said ➔ said to/told

5. tự not go ➔ not to tát go

6. will let ➔ would let

7. has really seen ➔ had really seen

8. now ➔ then

9. don’t drink ➔ not to tát dink

10. is ➔ was

Xem thêm:

Xem thêm: bai tap cau bi dong

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

Như vậy nội dung bài viết đang được trả lời cho mình học tập những nội dung bài tập luyện câu tường thuật. Hy vọng với kiến thức và kỹ năng được share về chủ thể thú vị này tiếp tục khiến cho bạn đạt thêm thiệt nhiều tay nghề Lúc thực hiện bài xích thi đua và áp dụng trong những việc học tập giờ đồng hồ Anh. Để hiểu rằng chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tớ, hãy nhập cuộc tức thì bài xích test không lấy phí tại đây. Đăng ký tức thì khóa đào tạo và huấn luyện nằm trong Langmaster để sở hữu thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm té ích!