bài tập câu điều kiện loại 2

Câu ĐK loại 2 là vấn đề ngữ pháp cơ phiên bản, ko kém cỏi phần cần thiết vô quy trình học tập giờ Anh. Để bắt kiên cố toàn cỗ kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới cấu tạo, cách sử dụng dạng câu ĐK này, chúng ta hãy ôn luyện qua quýt nội dung bài viết tổ hợp những bài tập câu điều kiện loại 2 khá đầy đủ, đem kèm cặp đáp án tại đây của Langmaster nhé! 

1. Tóm tắt kỹ năng và kiến thức về câu ĐK loại 2

1.1 Cấu trúc

Câu ĐK loại 2 là dạng câu ĐK trình diễn miêu tả trường hợp trái khoáy với thực tiễn ở thời điểm hiện tại. Trong câu ĐK loại 2 cũng bao gồm một mệnh đề “if” và một mệnh đề chủ yếu đem cấu tạo như sau:

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 2

If + S + V-ed/cột 2, S + would/ could/ might (not) + V-inf + O

Ví dụ:

 • If you had more time, you could finish this job on time. (Nếu có khá nhiều thời hạn rộng lớn, cậu vẫn rất có thể xong xuôi việc làm tê liệt đích hạn rồi.)
 • Susan would get a high mark if she studied hard before the exam. (Susan vẫn rất có thể đạt điểm trên cao nếu như cô ấy cần mẫn học tập trước kỳ thi đua.)

Lưu ý: Đối với động kể từ “tobe” vô mệnh đề “if”, tất cả chúng ta tiếp tục phân chia ở thể bàng thái cơ hội, tức là “to be” -> “were” so với toàn bộ từng căn nhà ngữ. 

Ví dụ: I wouldn’t go out with him if I were you. (Tôi sẽ không còn đi dạo với anh tớ nếu như tôi là cậu.)

1.2 Cách dùng

 • Dùng nhằm trình diễn miêu tả một hành động/ vấn đề ko thể xẩy ra ở trường hợp thời điểm hiện tại. 

Ví dụ: If Kathy bought food for dinner, her mom wouldn’t get angry. (Nếu Kathy mua sắm đồ ăn mang đến bữa tối, u cô ấy dường như không nổi xung. -> Sự thiệt là thời điểm hiện tại u Kathy vẫn bực bản thân vì như thế đàn bà dường như không mua sắm món ăn tối.)

 • Dùng nhằm khuyên răn nhủ ai tê liệt.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t tell her about this news. (Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không còn kể mang đến cô ấy nghe tin cậy này.)

 • Dùng nhằm thể hiện tại sự trái khoáy ngược với năng lực thời điểm hiện tại của phiên bản thân thiết.

Ví dụ: If Kai had enough money, he could travel around the world this year. (Nếu Kai đem đầy đủ chi phí, anh ấy vẫn rất có thể phượt vòng xung quanh trái đất vô trong năm này. -> Sự thiệt là Kai thời điểm hiện tại không tồn tại năng lực lên đường phượt từng trái đất.)

Xem thêm: 

=> CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

=> BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, 3, HỖN HỢP, ĐẢO NGỮ (CÓ ĐÁP ÁN)

1.3 Biến thể câu ĐK loại 2

a. Biến thể mệnh đề if

 • Cấu trúc: If + S + were + V-ing, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were reading a book, I wouldn’t help you with dinner. (Nếu tôi đang được xem sách, tôi sẽ không còn thể giúp cho bạn thực hiện bữa tối.)

 • Cấu trúc: If + S + had + V3/Ved, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I had helped Lam revise, he would pass the exam. (Nếu tôi gom Lâm ôn luyện, cậu ấy vẫn rất có thể băng qua kỳ thi đua.)

b. Biến thể mệnh đề chính

 • Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + would/ could + be + V-ing

Ví dụ: If it were Sunday, I would be going camping with my friends. (Nếu ngày hôm nay là Chủ Nhật, thì tôi đang di chuyển cắm trại với đám các bạn.)

 • Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + V (past simple)

Ví dụ: If I told him to lớn come yesterday, I was happy today. (Nếu trong ngày hôm qua tôi bảo anh tớ cho tới, thì ngày hôm nay tôi vẫn thấy mừng rỡ rồi.)

1.4 Đảo ngữ câu ĐK loại 2

Cấu trúc: If + S + V (past simple), S + would/ could + V-inf

→ Were + S + N/ Adj/ to lớn V, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: 

 • If I were you, I wouldn’t eat that snack. (Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không còn ăn loại snack tê liệt đâu.) → Were I you, I wouldn’t eat that snack. 
 • If this exercise weren’t difficult, I would help you. (Nếu bài bác luyện này không thực sự khó khăn, tôi sẽ hỗ trợ cậu.) Weren’t this exercise so difficult, I would help you.
 • If you often talked to lớn Lan, she would be happy to lớn go out with you. (Nếu cậu hoặc thì thầm với Lan, cô ấy tiếp tục đặc biệt mừng rỡ nhằm đi dạo với cậu.Were you often to talk to Lan, she would be happy to lớn go out with you.

null

2. Tổng thích hợp những bài tập câu điều kiện loại 2 kèm cặp đáp án

Bài luyện 1. Điền dạng đích của những câu ĐK loại 2 sau

1. If I ______(be) you, I ______(buy) flowers to lớn give her.

2. If my grandfather ______(be) younger, he ______(travel) to lớn nhật bản.

3. If you ______(agree) to lớn tag along with má, I ______(not be) upset.

4. If Sarah ______(earn) enough money, she ______(pay) off all of the debts.

5. He ______(be) extremely happy if his girlfriend ______(accept) his proposal.

6. ______ (you/buy) a house if you ______(live) in Vietnam?

7. If Tung and Long ______(be) older, they ______(play) in our football team.

8. If Jackson ______(be) my friend, I ______(invite) him to lớn my birthday buổi tiệc nhỏ.

9. If Nam ______(get) more pocket money, he ______(ask) Hong out for dinner.

10. If they ______(win) the lottery, they ______(fly) to lớn Osaka.

11. If I ______(meet) Black Pink, I ______(ask) for their autograph.

12. Johnson ______(not feel) lonely all the time if he ______(live) with others. 

13. My dad ______(be) healthier if he ______(not smoke).

14. It ______(be) great if she ______(trust) má.

15. If I ______(not speak) Chinese, ______(you/understand) me?

16. If we ______(win) the prize, we ______(travel) to lớn visit Eiffel Tower.

17. If my father ______(have) a high-paying job, my family ______(be) better a lot.

18. You ______(have) a good job promotion if you ______(get) an IELTS degree.

19. Her family ______(be) on holiday if the weather ______(not be) too cold.

20. If I ______(be) you, I ______(take) a course at that language center. 

21. If your sister ______(water) her plants regularly, they ______(not die) sánh easily. 

22. If my brother ______(get) up early, he ______(not get) stuck in traffic jams. 

23. Karik ______(not have) dark circles under his eyes if he ______(go) to lớn bed at 10 p.m every day. 

24. We ______(not be) late again if we ______(not travel) by bus.

25. If you ______(eat) more, you ______(gain) the weight.

26. If I ______(be) you, I ______(meet) him at a coffee cửa hàng.

27. They ______(see) each other often if they ______(live) closer.

28. If it ______(not rain), Jimmy ______(go) to lớn work on time.

29. If I ______(be) more careful, I ______(not make) that stupid mistake.

30. My parents ______(feel) less stressed if they ______(know) how to lớn balance life and work. 

Đáp án

1. were – would buy

2. were – would travel

3. agreed – wouldn’t be

4. earned – would pay

5. would be – accepted

6. Would you buy – lived

7. were – would play

8. were – would invite

9. got – would ask

10. won – would fly

11. met – would ask

12. wouldn't feel – lived

13. would be – didn't smoke

14. would be – trusted

15. didn't speak – would you understand

16. won – would travel

17. had – would be

18. would have – got

19. would be – wasn't

20. were – would take

21. watered – wouldn't die

22. got – wouldn't get

23. would have – went

24. wouldn't be – didn't travel

25. ate – would gain

26. were – would meet

27. would see – lived

28. didn't rain – would go

29. were – wouldn't make 

30. would feel – knew

Xem thêm: 

=> ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

Bài luyện 2. Chọn đáp án đích trong những câu sau

1. I ______(visit) Philip’s friend if I ______(have) her address.

A. visited – had

B. would visit – had

C. would visit – have

2. If Sany ______(have) không tính tiền time, he ______(come) to lớn Linda’s buổi tiệc nhỏ.

A. had – would come

B. had – will come

C. had – came

3. They ______(save) more money if they ______(not buy) those goods.

Xem thêm: 92/2015/tt btc

A. would save – didn’t buy

B. would save – don’t buy

C. saved – don’t buy

4. If they ______(decide) to lớn stay here, they ______(spend) more time for each other.

A. decided – spent

B. decided – will spend

C. decided – would spend

5. If we ______(talk) about this topic, Ahn ______(be) very happy.

A. talked – will be

B. talked – would be

C. talked – was

6. If I were you, I ______(not drink) red wine.

A. wouldn’t drink

B. won’t drink

C. didn’t drink

7. If Lanny ______(live) in Vietnam, she ______(speak) Vietnamese fluently.

A. lived – could speak

B. lived – spoke

C. lived – will speak

8. They ______(get) the trophy if they ______(win) the match.

A. got – won

B. will get – won

C. would get – won

9. If Lam ______(shave) his head, her parents ______(be) mad.

A. shaved – would be

B. shaved – will be

C. shaved – were

10. If I ______(catch) that bus, I ______(go) to lớn school on time.

A. caught – went

B. caught – will go

C. caught – would go

11. What ______(Chi/do) if she ______(fail) the entrance exam?

A. did Chi vì thế – failed

B. will Chi vì thế – failed

C. would Chi vì thế – failed

12. If you ______(do) exercise regularly, you ______(not get) ill.

A. did – won’t get

B. did – wouldn’t get

C. did – don’t get

13. Where ______(you/choose) if you ______(travel) around the world?

A. would you choose – traveled

B. vì thế you choose – traveled

C. will you choose – traveled

14. If they ______(live) in America for 2 years, their English ______(improve).

A. lived – will improve

B. lived – would improve

C. lived – improved

15. If David ______(act) more friendlily, more people ______(like) to lớn talk to lớn him.

A. acted – liked

B. acted – will like

C. acted – would like

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

6. A

7. A

8. C

9. A

10. C

11. C

12. B

13. A

14. B

15. C

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

Bài luyện 3. Tìm và sửa lỗi sai trong những câu sau. 

1. Loren won’t be lost if he bought a đô thị map.

2. If Sam talks about her problems, she would feel much better.

3. If they borrowed books from libraries early, they will save more money. 

4. If I are you, I would go to lớn the buổi tiệc nhỏ with Jean.

5. If I met BTS, I will take a picture with them.

6. I will feel delighted if I went out with you.

Đáp án:

1. won't be lost -> wouldn't be lost

2. talks -> talked

3. will save -> would save

4. are -> were

5. will take -> would take

6. will feel -> would feel 

Bài luyện 4: Bài luyện câu ĐK loại 2 viết lách lại câu

1. My quấn doesn’t let má take a rest. I feel exhausted now. 

2. I’m not going to lớn buy this xế hộp for you because it wastes too much money.

3. The weather is not good today. We can’t go out for a walk. 

4. They don’t tell her the truth. She is very upset now. 

5. I don’t know Ronald’s address sánh I can’t send him the buổi tiệc nhỏ invitation.

Đáp án:

1. If my quấn let má take a rest, I wouldn't feel exhausted now.

2. If this xế hộp didn't waste too much money, I would buy it for you.

3. If the weather were good today, we could go out for a walk.

Xem thêm: muộn rồi mà sao còn

4. If they told her the truth, she wouldn't be upset now.

5. If I knew Ronald's address, I could send him the buổi tiệc nhỏ invitation.  

Bài viết lách bên trên của Langmaster vẫn gia tăng lại kỹ năng và kiến thức và hỗ trợ một vài bài tập câu điều kiện loại 2. Hy vọng qua quýt những bài bác luyện viết lách câu ĐK loại 2, bài tập câu điều kiện loại 2 trắc nghiệm phía trên, những chúng ta cũng có thể thành thục được điểm ngữ pháp thông thườn này và vận dụng vô cả tiếp xúc và thi tuyển nhé!