bà nội tiếng anh là gì

grandmother

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: bà nội tiếng anh là gì

UK/ˈgræn.mʌð.ər//ˈgræm.mʌð.ər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈgræn.mʌð.ɚ/

 • /g/ as in give
 • /r/ as in run
 • /æ/ as in hat
 • /n/ as in name
 • /m/ as in moon
 • /ʌ/ as in cup
 • /ð/ as in this
 • /ə/ as in above
 • /g/ as in give
 • /r/ as in run
 • /æ/ as in hat
 • /n/ as in name
 • /m/ as in moon
 • /ʌ/ as in cup
 • /ð/ as in this
 • /ɚ/ as in mother