as soon as he arrived at the airport he called home

Câu hỏi:

15/03/2020 48,133

Bạn đang xem: as soon as he arrived at the airport he called home

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

As soon as he arrived at the airport, he called trang chính.

A. No sooner had he arrived at the airport kêu ca he called trang chính.

Đáp án chủ yếu xác

B. He arrived at the airport sooner kêu ca he had expected.

C. Calling trang chính, he said that he had arrived the airport.

D. Immediately after he called trang chính, he arrived the airport.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

A. No sooner had he arrived at the airport kêu ca he called trang chính.

Đảo ngữ " No sooner had + S + Vpp + kêu ca + clause (past simple)

 = Hardly/scarely + had + S + Vpp+ when+ clause (past simple)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

"How beautiful is the dress you have just bought!" Peter said đồ sộ Mary.

A. Peter promised đồ sộ buy Mary a beautiful dress.

B. Peter said thanks đồ sộ Mary for her beautiful dress.

C. Peter complimented Mary on her beautiful dress.

D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.

Câu 2:

Mark the letter A, B C or D on answer sheet đồ sộ indicate the answer đồ sộ each of the following question

The manager is good at .................. difficult customers.

A. relying on

B. dealing with

C. showing off

D. wiping off

Câu 3:

Xem thêm: hãy yêu một người vừa gặp bạn đã cười

Mark the letter A, B C or D on answer sheet đồ sộ indicate the answer đồ sộ each of the following question

The tiệc nhỏ starts at 9 o'clock so sánh I’ll .................. at 8.30.

A. look for you

B. pick you up

C. bring you along

D. bring up

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

"Why don't you ask the teacher for help?" Peter asked u.

A. Peter advised u đồ sộ ask the teacher for help.

B. Peter recommended u not đồ sộ ask the teacher for help.

C. Peter told u the reason why I did not ask the teacher for help.

D. Peter suggested that he should ask the teacher for help.

Câu 5:

Mark the letter A, B C or D on answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) each following question.

In many cultures, people signify their agreement by nodding their head.

A. turning

B. shaking

C. pointing

D. waving

Câu 6:

Mark the letter A, B C or D on answer sheet đồ sộ indicate the answer đồ sộ each of the following question

Alice didn't expect .................. đồ sộ Tom's tiệc nhỏ.

A. asking

B. being asked

C. đồ sộ ask

Xem thêm: cách viết đơn xin việc trong hồ sơ

D. đồ sộ be asked