anh 8 unit 1 skills 2


1. Answer the questions. 2. Listen to tát an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen to tát the interview again. Fill in each blank in the table with no more kêu ca TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an tin nhắn (80 - 100 words) to tát a penfriend to tát tell him / her about what you usually tự with your friends in your không tính tiền time. Use your answers in 4.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 8 unit 1 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Answer the questions. 

(Trả điều những thắc mắc.)

1. In your opinion, what activities can we tự with our friends in our leisure time?

(Theo chúng ta, hoạt động và sinh hoạt nào là bạn cũng có thể triển khai với chúng ta vô thời hạn rảnh?)

2. Why should we spend time with our friends?

(Tại sao tất cả chúng ta nên dành riêng thời hạn với chúng ta bè?)

Lời giải chi tiết:

1. Activities we can tự with our friends in our leisure time:

(Hoạt động tất cả chúng ta rất có thể thực hiện với chúng ta bản thân trong khi rảnh rỗi.)

- having dinner các buổi party (tổ chức tiệc tối)

- going to tát the cinema (đi coi phim)

- playing sport (chơi thể thao)

- going to tát the park (đi công viên)

- volunteering together (cùng nhau thực hiện thiện nguyện)

- going fishing (đi câu cá)

- playing đoạn Clip games (chơi trò nghịch tặc năng lượng điện tử)

...

2. We should spend time with our friends to

(Chúng tớ nên dành riêng thời hạn với chúng ta để)

- boost your happiness and reduce your stress.

(tăng thú vui và rời mệt mỏi.)

- improve your self-confidence and self-worth.

(cải thiện sự mạnh mẽ và tự tin và độ quý hiếm về bạn dạng thân mật.)

- help you overcome happy and sad time

(giúp chúng ta băng qua những khi hí hửng buồn.)

- encourage you to tát change or avoid unhealthy lifestyle habits, such as excessive drinking or lack of exercise.

(khuyến khích chúng ta thay cho thay đổi hoặc rời những thói quen thuộc của lối sinh sống thiếu lành mạnh như húp rất nhiều bia rượu hoặc không nhiều luyện thể thao.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tát an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 

(Nghe cuộc phỏng vấn với Mark về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi giải trí của anh ý ấy. Chọn câu vấn đáp đích.)

1. When does Mark usually have không tính tiền time?

A. At weekends.

B. On Sundays.

C. On Saturdays.

2. Who does he spend his không tính tiền time with?

A. His neighbours and friends.

B. His family and relatives.

C. His family and friends.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Interviewer: When tự you usually have không tính tiền time?

Mark: I usually have không tính tiền time at the weekend.

Interviewer: So how tự you spend it?

Mark: I spend time to tát connect with my family on Saturdays. We tự puzzles, play board games or go camping.

Interviewer: What about Sundays?

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we tự lots of things together.

Interviewer: For example?

Mark: Sometimes I invite them to tát my house. We cook our favourite food and watch a đoạn Clip. It's fun and better kêu ca going to tát the cinema.

Interviewer: Do you tự outdoor activities together?

Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tát the park to tát play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tát see different places in our thành phố.

Interviewer: Thanks for letting us interview you.

Tạm dịch:

Phóng viên: Khi nào là thì chúng ta với thời hạn rảnh?

Mark: Tôi thông thường với thời hạn rảnh vô vào buổi tối cuối tuần.

Phóng viên: Vậy chúng ta người sử dụng nó như vậy nào?

Mark: Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình vô những ngày loại bảy. Chúng tôi nghịch tặc xếp hình, nghịch tặc trò nghịch tặc bàn cờ hoặc di chuyển cắm trại.

Phóng viên: Còn Chủ nhật thì sao?

Mark: Tôi thông thường dành riêng công ty nhật mang đến chúng ta của tôi. Tôi với 1 group chúng ta và Shop chúng tôi thực hiện nhiều loại bên nhau.

Phóng viên: Ví dụ như?

Mark: thường thì tôi mời mọc chúng ta cho tới căn nhà tôi. Chúng tôi nấu nướng những số mình yêu thích và coi phim. Nó hí hửng và đảm bảo chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.

Phóng viên: Các cậu với thực hiện những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng bên nhau không?

Mark: Có chứ, Shop chúng tôi cực kỳ quí dành riêng thời hạn phía bên ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch tặc bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó hùn Shop chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. thường thì Shop chúng tôi giẫm xe cộ xung xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Điều cơ mang đến Shop chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP. Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Cám ơn vẫn nhằm tôi phỏng vấn chúng ta.

Lời giải chi tiết:

1. A

When does Mark usually have không tính tiền time? - At weekends.

(Khi nào là Mark với thời hạn rảnh? - Các vào buổi tối cuối tuần.)

Thông tin:

Interviewer: When tự you usually have không tính tiền time?

(Phóng viên: Khi nào là thì chúng ta với thời hạn rảnh?)

Mark: I usually have không tính tiền time at the weekend.

(Tôi thông thường với thời hạn rảnh vô vào buổi tối cuối tuần.)

2. C

Who does he spend his không tính tiền time with? - His family and friends.

(Anh ấy dành riêng thời hạn rảnh mang đến ai? - tổ ấm và chúng ta anh ấy.)

Thông tin:

Interviewer: So how tự you spend it?

(Phóng viên: Vậy chúng ta người sử dụng nó như vậy nào?)

Mark: I spend time to tát connect with my family on Saturdays. We tự puzzles, play board games or go camping.

(Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình vô những ngày loại Bảy. Chúng tôi nghịch tặc xếp hình, nghịch tặc trò nghịch tặc bàn cờ hoặc di chuyển cắm trại.)

Interviewer: What about Sundays?

(Còn Chủ nhật thì sao?)

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we tự lots of things together.

(Tôi thông thường dành riêng công ty nhật mang đến chúng ta của tôi. Tôi với 1 group chúng ta và Shop chúng tôi thực hiện nhiều loại bên nhau.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen to tát the interview again. Fill in each blank in the table with no more kêu ca TWO words.

(Nghe lại cuộc phỏng vấn. Điền vào cụ thể từng điểm trống không vô bảng không thực sự HAI kể từ.)

Activities

Reasons

Xem thêm: muốn tính diện tích hình bình hành

Inviting friends to tát his house.

Cooking and watching a (1) _____.

Fun and better kêu ca going to tát the (2) _____.

Going to tát the (3) _____ to tát play volleyball or skateboard.

Stay in (4) _____.

Going for a (5) _____ around our thành phố.

See different (6) _____.

Lời giải chi tiết:

1. video

2. cinema

3. park

4. shape

5. xe đạp ride

6. places

1. video

Cooking and watching a video.

(Nấu ăn và coi đoạn Clip.)

Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to tát my house. We cook our favourite food and watch a đoạn Clip. It's fun and better kêu ca going to tát the cinema.

(Đôi Khi tôi mời mọc chúng ta cho tới căn nhà tôi. Chúng tôi nấu nướng những số mình yêu thích và coi phim. Nó hí hửng và đảm bảo chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.)

2. cinema

Fun and better kêu ca going to tát the cinema.

(Vui và đảm bảo chất lượng rộng lớn cho tới rạp chiếu phim.)

Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to tát my house. We cook our favourite food and watch a đoạn Clip. It's fun and better kêu ca going to tát the cinema.

(Đôi Khi tôi mời mọc chúng ta cho tới căn nhà tôi. Chúng tôi nấu nướng những số mình yêu thích và coi phim. Nó hí hửng và đảm bảo chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.)

3. park

Going to tát the park to tát play volleyball or skateboard.

(Đến khu vui chơi công viên nghịch tặc bóng rổ hoặc trượt ván.)

Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tát the park to tát play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tát see different places in our thành phố.

(Có chứ, Shop chúng tôi cực kỳ quí dành riêng thời hạn phía bên ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch tặc bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó hùn Shop chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. thường thì Shop chúng tôi giẫm xe cộ xung xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Điều cơ mang đến Shop chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP. Hồ Chí Minh.)

4. shape 

Stay in shape: lưu giữ dáng

Thông tin: Mark: We go to tát the park to tát play volleyball or skate board. It helps us stay in shape. 

(Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên nhằm nghịch tặc bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó hùn Shop chúng tôi lưu giữ dáng vẻ.)

5. xe đạp ride

Going for a bike ride around our thành phố.

(Đi giẫm xe cộ vòng xung quanh TP. Hồ Chí Minh.)

Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tát the park to tát play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tát see different places in our thành phố.

(Có chứ, Shop chúng tôi cực kỳ quí dành riêng thời hạn phía bên ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch tặc bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó hùn Shop chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. thường thì Shop chúng tôi giẫm xe cộ xung xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Điều cơ mang đến Shop chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP. Hồ Chí Minh.)

6. places

See different places.

(Xem những điểm không giống nhau.)

Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to tát the park to tát play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our thành phố. This gives us a chance to tát see different places in our thành phố.

(Có chứ, Shop chúng tôi cực kỳ quí dành riêng thời hạn phía bên ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch tặc bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó hùn Shop chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. thường thì Shop chúng tôi giẫm xe cộ xung xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Điều cơ mang đến Shop chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau vô TP. Hồ Chí Minh.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

1. When tự you usually have không tính tiền time?

(Khi nào là chúng ta với thời hạn rảnh?)

2. What tự you usually tự with your friends in your không tính tiền time?

(Bạn thông thường làm cái gi với đồng minh khi rảnh?)

3. Why tự you tự these activities?

(Tại sao chúng ta thực hiện những hoạt động và sinh hoạt này?)

Lời giải chi tiết:

1. I usually have không tính tiền time at the weekends.

(Tôi với thời hạn rảnh vô vào buổi tối cuối tuần.)

2. I usually go a xe đạp ride. (Tôi thông thường giẫm xe cộ.)

I usually play badminton. (Tôi thông thường nghịch tặc cầu lông.)

I usually go for a walk. (Tôi thông thường quốc bộ.)

I usually go swimming. (Tôi thông thường chuồn tập bơi.)

I usually watch TV and play đoạn Clip games. (Tôi thông thường coi TV và nghịch tặc trò nghịch tặc năng lượng điện tử.)

...

3. I tự these activities because it helps bầm reduce stresses and it also improves my mental health.

(Tôi thực hiện những hoạt động và sinh hoạt này vì thế nó rời mệt mỏi và nâng cấp sức mạnh ý thức của tôi.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write an tin nhắn (80 - 100 words) to tát a penfriend to tát tell him / her about what you usually tự with your friends in your không tính tiền time. Use your answers in 4.

(Viết một tin nhắn (80 - 100 từ) cho 1 người chúng ta qua chuyện thư nhằm rằng với anh ấy/cô ấy về những gì chúng ta thông thường thực hiện với đồng minh của tôi vô thời hạn rảnh. Sử dụng câu vấn đáp của doanh nghiệp vô 4.)

Start and kết thúc the tin nhắn as follows:

(Bắt đầu và kết đốc thư năng lượng điện tử theo dõi kiểu sau)

Lời giải chi tiết:

Hi,

It’s nice to tát hear from you again,

Let bầm tell you about how I spend my không tính tiền time. When I finish all my homework, I often read books and listen to tát my favorite songs. On Saturday, I usually go swimming with my friends at a nearby pool. We also play football in the afternoon. On Sunday, I always help my mom with housework and cooking meals. Then I tự DIY with my younger sister.

How tự you spend your không tính tiền time? I’m looking forward to tát your reply.

Bye for now,

Tạm dịch:

Xin xin chào,

Rất hí hửng vì thế lại cảm nhận được thư của cậu,

Để bản thân nhằm cậu nghe về phong thái bản thân dùng thời hạn rảnh. Khi bản thân thực hiện đoạn bài xích luyện về căn nhà, bản thân thông thường xem sách và nghe những bài xích hát nhưng mà mình yêu thích. Vào loại bảy thì bản thân chuồn tập bơi với đồng minh ở một hồ nước tập bơi mới gần đây. Tụi tôi cũng nghịch tặc đá bóng vô giờ chiều. Vào công ty nhật bản thân luôn luôn hùn u thao tác căn nhà và nấu nướng cơm trắng. Sau cơ bản thân thực hiện thiết bị tự động chế với em gái bản thân.

Bạn dùng thời hạn rảnh như vậy nào? Tớ ngóng phản hồi của cậu.

Tạm biệt nhé,


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

  1. Work in groups. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group’s findings to tát your class based on the following guiding questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns to tát ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers to tát the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember to tát use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable sườn. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: biệt hiệu cho người yêu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.