a closer look 2 unit 6 lớp 9


Tổng hợp ý bài xích tập dượt phần A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

Tổng hợp ý đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

Task 1. Fill in each blank with the past perfect size of the verb in brackets.

(Điền từng vị trí rỗng một động kể từ ở dạng vượt lên trước khứ hoàn thiện.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Lời giải chi tiết:

1. Before the 1990s, trams had been a popular means of transport In Ha Noi.

(Trước trong thời điểm 1990, xe cộ năng lượng điện đang trở thành phương tiện đi lại phổ cập ở thủ đô hà nội.)

2. I won the game because I had played It a lot with my brother.

(Tôi vẫn thắng trò nghịch tặc vì thế tôi vẫn nghịch tặc nó thật nhiều lượt với anh tôi.)

3. How long had you used your mobile phone before it broke down?

(Bạn vẫn dùng điện thoại thông minh địa hình bao lâu rồi trước lúc nó bị vỡ?)

4. Before the invention of television, people only had only seen films at the cinema.

(Trước Khi sáng tạo đi ra truyền hình, người tớ chỉ coi phim bên trên rạp chiếu phim.)

5. Before the 1990s, Viet Nam had had an old banking system.

(Trước trong thời điểm 90, nước Việt Nam vẫn với 1 khối hệ thống ngân hàng cũ.)

6. Viet Nam had experienced decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

(Việt Nam vẫn trải qua chuyện sản phẩm thập kỷ tranh tài mang đến tự tại trước lúc non sông trọn vẹn song lập.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Ask and answer the following questions using the cues.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau với dùng khêu gợi ý.)

Example: (Ví dụ)

- How long had King Duc Duc ruled our country before he was overthrown?

(Vua Dục Đức trị vì thế việt nam bao lâu thì bị lật đổ?)

- He had ruled the country for only three days.

(Ông tớ vẫn trị vì thế non sông chỉ vô tía ngày.)

1. - What/family groups/Vietnamese people/live in before 1990?

    - They/live/extended family.

2. - How/people in Viet Nam/travel/before the first motorbike/imported?

    - They/travel/bicycle.

3. - How/Vietnamese people/live/before the open-door policy in 1986?

    - They/had/harder life.

4. - Where/your family/spend/holidays/before 2005?

    - We/holidays/Viet Nam/only/before then.

5. - Who/rule/Viet Nam right before the Tran dynasty?

    - Ly Chieu Hoang/rule/before the Tran dynasty.

Lời giải chi tiết:

1. - What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

(Nhóm những mái ấm gia đình người nước Việt Nam sinh sống cùng với nhau trước năm 1990 là gì?)

    - They had lived in extended families.

(Họ vẫn sinh sống trong số mái ấm gia đình rộng lớn.)

 2. - How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

(Người dân ở nước Việt Nam chuồn trước lúc nhập vào xe cộ máy đầu tiên?)

    - They had travelled by bicycle.

(Họ chuồn vị xe đạp điện.)

3. - How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

(Người nước Việt Nam vẫn sinh sống thế nào trước quyết sách Open vô năm 1986?)

    - They had had a harder life.

(Họ vẫn với 1 cuộc sống đời thường trở ngại rộng lớn.)

4. - Where had your family spent holidays before 2005?

(Gia đình chúng ta vẫn dành riêng kì nghỉ ngơi ở đâu trước năm 2005?)

    - We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

(Trước ê Shop chúng tôi vẫn trải qua chuyện những ngày lễ nghỉ ở nước Việt Nam.)

5. - Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

(Ai vẫn thống trị nước Việt Nam ngay lập tức trước triều Trần?)

    - Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

(Lý Chiêu Hoàng vẫn thống trị non sông trước triều Trần.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

(Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.) 

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to stay in the old house alone the whole night.

b. to lend bủ her book.

c. đồ sộ get along with people from other cultures.

d. to know about how our people used đồ sộ live in the past.

e. to be late for the meeting.

f. to be able đồ sộ solve the maths problem.

Lời giải chi tiết:

1. f

2. a

3. b

4. e

5. d

6. c

1 - f. It was smart of her - đồ sộ be able đồ sộ solve the maths problem.

(Cô ấy thiệt lanh lợi - nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố toán học tập.)

2 - a. It was brave of him - đồ sộ stay in the old house alone the whole night.

(Anh ấy thiệt dũng cảm - nhằm ở vô căn nhà cũ 1 mình suốt đêm.)

3 - b. It was kind of her - đồ sộ lend bủ her book.

(Cô ấy thiệt chất lượng tốt bụng - Khi mang đến tôi mượn sách của cô ý ấy.)

4 - e. It was unprofessional of her - đồ sộ be late for the meeting.

(Cô ấy thiệt ko có trách nhiệm - lúc đến trễ những buổi họp.)

5 - d. It is useful for us - đồ sộ know about how our people used đồ sộ live in the past.

(Chúng tôi thấy hữu ích - lúc biết cơ hội dân tớ sinh sống vô vượt lên trước khứ.)

6 - c. It is hard for us - đồ sộ get along with people from other cultures. 

Xem thêm: lời tạm biệt chưa nói hợp âm

(Thật khó khăn mang đến tất cả chúng ta - nhằm hòa phù hợp với những người dân kể từ những nền văn hóa truyền thống không giống.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Fill in each blank with one adjective from the box. More phàn nàn one adjective can be used.

(Điền vào cụ thể từng vị trí rỗng 1 tính kể từ vô bảng. hầu hết rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

glad                    sure                   sorry                   certain                   confident             astonished                   pleased                   relieved                   surprised

1. I was __________ đồ sộ meet my best friend yesterday.

2. He is __________ đồ sộ have so sánh little time for his family.

3. They were __________ đồ sộ finish their last performance.

4. She's __________ đồ sộ get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ đồ sộ hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ đồ sộ have passed the exams.

Phương pháp giải:

- glad (adj): hài lòng

- sure =  certain (adj): Chắn chắn chắn

- sorry (adj): tiếc, van nài lỗi                                   

- confident (adj): ngạc nhiên

-  astonished = surprised (adj): ngạc nhiên                 

- pleased (adj): sướng lòng                  

- relieved (adj): nhẹ nhàng nhõm                  

Lời giải chi tiết:

1. I was glad / pleased to meet my best friend yesterday.

(Tôi sướng Khi bắt gặp bạn tri kỷ của tôi vô ngày qua.)

2. He is sorry to have so sánh little time for his family.

(Anh ấy vô cùng tiếc vì thế với không nhiều thời hạn giành riêng cho mái ấm gia đình bản thân.)

3. They were relieved/ pleased to finish their last performance.

(Họ thoải mái / ưng ý Khi hoàn thiện phần trình thao diễn vừa phải rồi.)

4. She’s sure / certain to get the job. The interview went really well.

(Cô ấy chắc hẳn rằng là cảm nhận được việc. Cuộc phỏng vấn rất tuyệt.)

5. The mother was surprised / astonished to hear that her smart son failed the exam.

(Bà u vẫn kinh ngạc mặc nghe đứa đàn ông lanh lợi của bà ấy trượt kỳ ganh đua.)

6. All the students were relieved / pleased to have passed the exams.

(Tất cả học viên đều thoải mái / ưng ý vì thế vẫn vượt lên kì ganh đua.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

(Viết câu bằng phương pháp phối kết hợp 2 câu dùng cấu tạo S+ be+ tính từ+ that+ mệnh đề.)

1. We did well in the exam. We were relieved about that.

(Chúng tôi đã trải chất lượng tốt vô kỳ ganh đua. Chúng tôi và đã được thoải mái về điều này.)

2. I am sorry about the school facilities our parents had. They were very poor.

(Tôi vô cùng tiếc về hạ tầng vật hóa học những ngôi trường học tập tuy nhiên phụ vương u Shop chúng tôi học tập. Họ vô cùng nghèo khó nàn.)

3. Everyone was glad. The government had decided đồ sộ invest more in education.

(Mọi người đều mừng. nhà nước vẫn đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế vô dạy dỗ.)

4. It will be much safer đồ sộ have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

(Nó tiếp tục an toàn và đáng tin cậy rất nhiều nếu như với khối hệ thống căn hầm và lối đi dạo bên trên cao cho tất cả những người đi dạo. Mọi người đều biết rõ điều này.)

5. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that.

(Cuộc sinh sống ở nông thônđã được nâng cao đáng chú ý. Tất cả Shop chúng tôi đều biết rõ.)

Lời giải chi tiết:

1. We were relieved that we had done well in the exam.

(Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái Khi Shop chúng tôi đã trải chất lượng tốt vô kỳ ganh đua.)

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

(Tôi vô cùng tiếc vì thế phụ vương u Shop chúng tôi vẫn học tập ở hạ tầng vật hóa học vô cùng nghèo khó.)

3. Everyone was glad that the government had decided đồ sộ invest more in education.

(Mọi người đều mừng vì thế cơ quan chính phủ vẫn đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế vô dạy dỗ.)

4. Everyone is aware that it will be much safer đồ sộ have elevated walkways and underpass systems for pedestrians

(Mọi người đều hiểu được tiếp tục an toàn và đáng tin cậy rất nhiều Khi với khối hệ thống căn hầm và căn hầm cao cho tất cả những người đi dạo.)

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

(Tất cả chủng tối điều biết về sự việc cuộc sống đời thường ở vùng quê vẫn thay cho thay đổi đáng chú ý.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

(Hoàn trở nên những câu sau dùng phát minh của khách hàng. Sau ê đối chiếu với chúng ta cặp của tớ.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain đồ sộ _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished đồ sộ _______________.

Lời giải chi tiết:

1. It was kind of them to tư vấn the victims after the disaster.

(Họ thiệt chất lượng tốt bụng Khi tương hỗ những nàn nhân sau thiên tai.)

2. They were certain to be able đồ sộ build the country into a powerful one.

(Họ chắc hẳn rằng hoàn toàn có thể thiết kế non sông trở nên một cường quốc.)

3. She is confident that Viet Nam has good potential for tourism.

(Cô ấy tin cậy tưởng rằng nước Việt Nam với tiềm năng phượt chất lượng tốt.)

4. He was afraid that there would be less land for agriculture in Viet Nam.

(Anh ấy hãi rằng tiếp tục càng ngày càng không nhiều khu đất nông nghiệp ở nước Việt Nam.)

5. The teachers are aware that non-academic subjects are also significant.

(Các nhà giáo trí tuệ được rằng những môn học tập phi học tập thuật cũng cần thiết.)

6. The head teacher was astonished to learn that some of his students could not get scholarships.

(Giáo viên căn nhà nhiệm vẫn ngạc nhiên lúc biết rằng một số trong những học viên của anh ấy ấy ko thể đã có được học tập bổng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: cách thêm địa điểm trên google map

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định gom học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.