150 hàm excel thường dùng và ví dụ

Hàm đo lường logic

Hàm SUM

Hàm SUM được dùng nhằm tính tổng của toàn bộ những số nhập một mặt hàng dù. Đơn giản, SUM đảm nhận trọng trách với mọi độ quý hiếm số hoặc mặt hàng số nhập dù nhưng mà mình thích tính tổng.

Cú Pháp:

Bạn đang xem: 150 hàm excel thường dùng và ví dụ

=SUM(Number1, Number2, Number3)

Trong Đó:

 • Number1, Number2, Number3: là những độ quý hiếm số hoặc mặt hàng số cần thiết tính tổng.

Kết trái khoáy của hàm SUM là tổng của những độ quý hiếm được lựa chọn.

Ví dụ: Nếu các bạn dùng hàm như sau: =SUM(20, 40, 60), điều này Tức là các bạn đang được với mọi số hạng lại cùng nhau và thành quả được xem là 120.

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm SUM

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm SUM

Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX được dùng nhằm xác lập độ quý hiếm nhỏ nhất/lớn nhất nhập một phạm vi tài liệu hoặc nhập toàn cỗ bảng tính.

Cú Pháp hàm MIN:

=MIN(Number1, Number2, …)

Trong đó

 • Number1, Number2: Là những độ quý hiếm cần thiết đối chiếu nhằm dò xét độ quý hiếm nhỏ nhất hoặc lớn số 1.

Kết trái khoáy của hàm là độ quý hiếm nhỏ nhất hoặc lớn số 1 nhập phạm vi tài liệu vẫn lựa chọn.

Ví dụ: Để dò xét độ quý hiếm nhỏ nhất nhập một phạm vi tài liệu, chúng ta cũng có thể dùng công thức như sau: =MIN(A2:C5). Kết trái khoáy được xem là độ quý hiếm nhỏ nhất nhập vùng tài liệu kể từ dù A2 cho tới C5, và ví dụ này rất có thể trả về thành quả là 25 là độ quý hiếm nhỏ nhất cần thiết dò xét.

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm MIN

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm MIN

Cú Pháp hàm MAX:

=MAX(Number1, Number2, …)

Trong đó:

 • Number1, Number2: Các độ quý hiếm cần thiết đối chiếu nhằm dò xét độ quý hiếm lớn số 1.

Kết trái khoáy của hàm là độ quý hiếm lớn số 1 nhập phạm vi tài liệu vẫn lựa chọn.

Ví dụ: Để dò xét độ quý hiếm lớn số 1 nhập một phạm vi tài liệu, chúng ta cũng có thể dùng công thức như sau: =MAX(A2:C5). Kết trái khoáy được xem là độ quý hiếm lớn số 1 nhập vùng tài liệu kể từ dù A2 cho tới C5, và nhập ví dụ này, nếu như có mức giá trị là 89, nó sẽ bị là độ quý hiếm lớn số 1 cần thiết dò xét.

Ví dụ hàm MAX

Ví dụ hàm MAX

Hàm COUNT/COUNTA

Hàm COUNT được dùng nhằm đếm con số dù chứa chấp độ quý hiếm số nhập một vùng tài liệu. Hàm COUNTA được dùng để kiểm điểm con số dù ko trống nhập một vùng tài liệu ví dụ.

Cú Pháp hàm COUNT:

=COUNT(Value1, …)

Trong đó:

 • Value1, …: Tham chiếu dù hoặc phạm vi nhưng mà mình thích kiểm điểm số.

Ví dụ: Để dò xét con số dù nhập vùng tài liệu chứa chấp độ quý hiếm số, chúng ta cũng có thể dùng công thức như sau: =COUNT(A2:C5). Kết trái khoáy được xem là tổng con số dù có mức giá trị số nhập vùng tài liệu vẫn lựa chọn.

Ví dụ hàm COUNT

Ví dụ hàm COUNT

Cú Pháp hàm COUNTA:

=COUNTA(Value1, …)

Trong đó:

 • Value1, …: Là những dù cần thiết kiểm điểm hoặc một vùng cần thiết kiểm điểm. Số lượng dù tối nhiều rất có thể kiểm điểm là 255 (với Excel kể từ 2007 về sau) và tối nhiều 30 (với Excel kể từ 2003 về trước).

Ví dụ: Để kiểm điểm con số dù chứa chấp kí tự động hoặc số nhập bảng tài liệu, chúng ta cũng có thể dùng công thức như sau: =COUNTA(A2:C5). Kết trái khoáy được xem là con số dù ko rỗng tuếch chứa chấp kí tự động hoặc số nhập vùng tài liệu vẫn lựa chọn.

Ví dụ hàm COUNTA

Ví dụ hàm COUNTA

Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE được dùng nhằm tính tầm nằm trong của một mặt hàng số nhập một bảng tính.

Cú Pháp hàm AVERAGE:

=AVERAGE(number1, number2, …)

Trong đó:

 • number1 (Bắt buộc): Số loại nhất, tham ô chiếu dù, hoặc phạm vi nhưng mà mình thích tính tầm.
 • number2, … (Tùy chọn): Các số, tham ô chiếu dù hoặc phạm vi bổ sung cập nhật nhưng mà mình thích tính tầm, tối nhiều là 255.

Đây là 1 trong nhập 150 hàm excel thông thường sử dụng và ví dụ: Để tính bổng tầm dựa vào vấn đề bảng tiếp sau đây, chúng ta cũng có thể dùng công thức như sau: =AVERAGE(C3:C8). Kết trái khoáy được xem là độ quý hiếm tầm của bổng trong khoảng thời gian nửa năm.

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm AVERAGE

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm AVERAGE

Hàm ODD/EVEN

Hàm ODD trả về số được làm tròn trặn lên số vẹn toàn lẻ sát nhất.

Cú Pháp hàm ODD:

=ODD(Number)

Trong đó:

 • Number (Bắt buộc): Giá trị cần thiết thực hiện tròn trặn lên số vẹn toàn lẻ.

Ví dụ: Để thực hiện tròn trặn số 4.6 cho tới số vẹn toàn lẻ sớm nhất, chúng ta cũng có thể dùng công thức: =ODD(4.6). Kết trái khoáy được xem là 5.

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm ODD

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm ODD

Hàm EVEN trả về số được làm tròn trặn lên số vẹn toàn chẵn sát nhất.

Cú pháp hàm EVEN:

=EVEN(Number)

Trong đó:

 • Number (Bắt buộc): Giá trị cần thiết thực hiện tròn trặn lên số vẹn toàn chẵn.

Ví dụ: Để thực hiện tròn trặn số 53.4 cho tới số vẹn toàn chẵn sớm nhất, chúng ta cũng có thể dùng công thức: =EVEN(53.4). Kết trái khoáy được xem là 54.

Ví dụ hàm EVEN

Ví dụ hàm EVEN

Hàm ĐK logic

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF được dùng nhằm đếm số dù vừa lòng một điều kiện ví dụ nhập một vùng tài liệu.

Cú pháp:

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

 • range: Vùng tài liệu cần thiết kiểm điểm.
 • criteria: Điều khiếu nại nhằm kiểm điểm.

Ví dụ: Giả sử các bạn với cùng 1 bảng tổng hợp về những sản phẩm và con số tồn như hình bên dưới.

Để tổng hợp con số sản phẩm với tồn kho bên trên 150 thành phầm, chúng ta cũng có thể dùng công thức như sau: =COUNTIF(C2:C11, “>150”).

Kết trái khoáy tiếp tục cho thấy thêm với tổng số 8 sản phẩm còn tồn kho bên trên 150 thành phầm, dựa vào ĐK vẫn đặt điều.

Ví dụ hàm COUNTIF

Ví dụ hàm COUNTIF

Hàm IF

Hàm IF được dùng nhằm kiểm tra liệu một ĐK nào là bại liệt với trúng hay là không, và trả về một độ quý hiếm dựa vào thành quả của ĐK bại liệt.

Cú Pháp:

=IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)

Trong đó:

 • Logical_test: Điều khiếu nại cần thiết đánh giá.
 • Value_if_true: Giá trị trả về nếu như ĐK là trúng.
 • Value_if_false: Giá trị trả về nếu như ĐK là sai.

Lưu ý: Nếu vứt rỗng tuếch Value_if_true và Value_if_false, độ quý hiếm trả về được xem là 0 nếu như ĐK trúng và FALSE nếu như ĐK sai.

Ví dụ: Giả sử mình thích đánh giá coi một học viên với qua loa môn hay là không dựa vào điểm số:

 • Điểm số kể từ 7 trở lên: Đạt.
 • Điểm số thấp rộng lớn 7: Không Đạt.

Tại dù D2, chúng ta cũng có thể dùng công thức như sau: =IF(C2>=7, “Đạt”, “Không Đạt”), và thành quả sẽ tiến hành hiển thị như nhập ví dụ bên trên.

Ví dụ hàm IF

Ví dụ hàm IF

Hàm SUMIF

Một nhập 150 hàm excel thường dùng và ví dụ nhưng mà HR Insider mong muốn share cho tới các bạn này là hàm SUMIF, được dùng nhằm tính tổng những độ quý hiếm nhập một phạm vi thoả mãn một tiêu chuẩn ví dụ.

Cú Pháp:

=SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

 • range: Phạm vi dù mình thích Review bám theo tiêu chuẩn.
 • criteria: Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham ô chiếu dù, văn bạn dạng hoặc hàm xác lập tiếp tục nằm trong ở dù nào là.
 • sum_range: Các dù thực tiễn nhằm nằm trong nếu như mình thích với mọi dù ko cần là dù vẫn xác lập nhập đối số range. Nếu bỏ lỡ, Excel tiếp tục với mọi dù được xác lập nhập đối số range.

Ví dụ: Để tính tổng số color cam nhập cột A với con số xuất hiện nay nhập cột B, chúng ta cũng có thể dùng công thức: =SUMIF(A1:A8, “cam”, B1:B8).

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm SUMIF

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm SUMIF

Hàm dùng nhập văn bản

Hàm LEFT/RIGHT/MID

Hàm LEFT được dùng nhằm cắt chuỗi ký tự động kể từ phía phía trái của một chuỗi văn bản nhưng mà người tiêu dùng lựa chọn.

Xem thêm: từ trái nghĩa tiếng anh

Cú Pháp hàm LEFT:

=LEFT(text, [num_chars])

Trong đó:

 • text: Chuỗi văn bạn dạng chứa chấp ký tự động nhưng mà mình thích trích xuất.
 • num_chars: Số lượng ký tự động nhưng mà hàm LEFT tiếp tục trích xuất.

Ví dụ: Trong bảng tiếp sau đây, nhằm trích xuất 3 ký tự động thứ nhất kể từ dù B2, chúng ta cũng có thể dùng công thức: =LEFT(B3, 3). Sau Khi nhập công thức này, nhấn Enter và các bạn sẽ sẽ có được thành quả như được hiển thị nhập hình.

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm LEFT

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm LEFT

– Hàm RIGHT được dùng nhằm tách chuỗi ký tự động kể từ phía phía bên phải của một chuỗi văn bản nhưng mà người tiêu dùng lựa chọn.

Cú Pháp hàm RIGHT:

=RIGHT(text, [num_chars])

Trong đó:

 • text: Chuỗi văn bạn dạng chứa chấp ký tự động nhưng mà mình thích trích xuất.
 • num_chars: Số lượng ký tự động nhưng mà hàm RIGHT tiếp tục trích xuất.

Ví dụ: Trong bảng tiếp sau đây, nhằm trích xuất 7 ký tự động ở đầu cuối kể từ dù B2, chúng ta cũng có thể dùng công thức: =RIGHT(B3, 7). Sau Khi nhập công thức này, nhấn Enter và các bạn sẽ sẽ có được thành quả như được hiển thị nhập hình.

Ví dụ hàm RIGHT

Ví dụ hàm RIGHT

– Hàm MID được dùng nhằm trả về một trong những lượng ký tự động ví dụ từ 1 chuỗi văn bản, chính thức từ vựng trí được hướng dẫn và chỉ định và dựa vào con số ký tự động được hướng dẫn và chỉ định. Đây là 1 trong nhập 150 hàm excel thường dùng và ví dụ cho các bạn thấy được sự hiệu suất cao Khi vận dụng nhập bảng tính excel

Cú pháp hàm MID:

=MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó:

 • text: Chuỗi văn bạn dạng chứa chấp những ký tự động mong muốn trích xuất.
 • start_num: Vị trí của ký tự động thứ nhất mình thích trích xuất nhập văn bạn dạng.
 • num_chars: Số ký tự động nhưng mà hàm MID tiếp tục trả về kể từ văn bạn dạng.

Ví dụ: Trong bảng tiếp sau đây, nhằm trích xuất 7 ký tự động kể từ dù B2, chính thức từ vựng trí loại 3, chúng ta cũng có thể dùng công thức: =MID(B3, 3, 7). Sau Khi nhập công thức này, nhấn Enter và các bạn sẽ sẽ có được thành quả “ạm Văn”.

Ví dụ hàm MID

Ví dụ hàm MID

Hàm CONCAT

Hàm CONCAT được dùng nhằm nối nhì hoặc nhiều chuỗi văn bạn dạng trở thành một chuỗi văn bạn dạng độc nhất.

Cú pháp hàm CONCAT:

=CONCAT(text1, [text2], …)

Trong đó:

 • text1, text2, …: Chuỗi văn bạn dạng rất cần phải nối lại cùng nhau.

Ví dụ:

=CONCAT(“Điện”, ” “, “máy”, ” “, “XANH”, ” “, “Xin”, ” “, “Cám”, ” “, “ơn.”) tiếp tục trả về “Điện máy XANH Xin Cám ơn.”

Hàm CONCAT giúp đỡ bạn phối hợp những đoạn văn bạn dạng trở thành một chuỗi hoàn hảo, gom dẫn đến những đoạn văn bạn dạng phức tạp rộng lớn kể từ những bộ phận giản dị.

Hàm LEN

Hàm LEN được dùng nhằm đếm số ký tự động nhập một chuỗi, bao hàm cả những khoảng tầm White. Hàm LEN giúp đỡ bạn nhanh gọn xác lập độ cao thấp của chuỗi, hữu ích trong các công việc vận hành và xử lý tài liệu văn bạn dạng.

Cú pháp hàm LEN:

=LEN(chuỗi ký tự) hoặc =LEN(ô chứa chấp chuỗi ký tự)

Ví dụ:

Trong ví dụ, tất cả chúng ta dùng hàm LEN nhằm kiểm điểm số ký tự động nhập dù A1 chứa chấp chuỗi “Điện máy XANH”. Công thức được xem là =LEN(A1), và thành quả được xem là chừng lâu năm của chuỗi, bao hàm cả khoảng tầm White.

Ví dụ hàm LEN

Ví dụ hàm LEN

Hàm ngày tháng

Hàm NOW

Hàm NOW là 1 trong nhập 150 hàm excel thường dùng và ví dụ nhưng mà bạn phải bắt. Hàm này được dùng để hiển thị ngày và thời hạn thời điểm hiện tại bên trên hệ thống của khách hàng, hoặc nhằm đo lường độ quý hiếm dựa vào ngày và thời hạn thời điểm hiện tại và tự động hóa update từng khi chúng ta lật lại trang tính.

Cú pháp:

=NOW()

Ví dụ:

 • =NOW(): Trả về ngày và thời hạn thời điểm hiện tại bên trên khối hệ thống của khách hàng.
 • =NOW()+7: Trả về ngày và thời hạn 7 ngày nhập sau này.

Hàm này hữu ích Khi mình thích bám theo dõi và ghi lại thì giờ Khi tiến hành những thay cho thay đổi nhập tệp tính hoặc Khi cần thiết đo lường những độ quý hiếm dựa vào thời hạn thời điểm hiện tại và sau này.

Hàm DATE

Hàm DATE trả về kết trái khoáy số cho 1 ngày ví dụ.

Cú pháp:

=DATE(Year, Month, Day)

Trong đó:

 • Year: chỉ năm. Excel hiểu đối số thời gian bám theo khối hệ thống ngày được thiết lập bên trên PC của khách hàng.
 • Month: chỉ mon. Một số vẹn toàn đại diện thay mặt mang lại mon nhập năm, từ thời điểm tháng 1 cho tới mon 12.
 • Day: chỉ ngày. Một số vẹn toàn dương ứng với ngày nhập mon.

Ví dụ:

=DATE(2018, 6, 11) trả về thành quả là ngày 11 mon 6 năm 2018.

Hàm này hữu ích Khi mình thích dẫn đến độ quý hiếm ngày ví dụ nhằm dùng trong những đo lường hoặc đối chiếu ngày nhập Excel.

Hàm tra cứu vãn dữ liệu

Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được dùng nhằm dò dò xét tài liệu nhập một bảng, một phạm vi bám theo mặt hàng dọc và trả về tài liệu ứng bám theo mặt hàng ngang.

Cú pháp:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, Range_lookup)

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị cần thiết dò xét dò xét, rất có thể điền độ quý hiếm thẳng hoặc tham ô chiếu cho tới một dù bên trên bảng tính.
 • Table_array: Bảng số lượng giới hạn nhằm dò xét dò xét.
 • Col_index_num: Số trật tự của cột lấy tài liệu nhập bảng cần thiết dò xét dò xét, tính kể từ trái khoáy qua loa cần.
 • Range_lookup: Tìm dò xét đúng chuẩn (0) hoặc dò xét kiếm kha khá (1). Nếu bỏ lỡ, đem quyết định là một trong.

Ví dụ:

Xác quyết định nút phụ cấp cho mang lại nhân viên cấp dưới. Tại dù E4, các bạn điền công thức: =VLOOKUP(D4, $H$3:$I$8, 2, 0)

Giải mến công thức:

 • Dấu $ được dùng nhằm cố định và thắt chặt những loại, cột của bảng 2 khi chúng ta copy công thức sang trọng những dù không giống.
 • 2 là số trật tự của cột tài liệu.
 • Range_lookup = 0 (FALSE) nhằm dò xét dò đúng chuẩn.

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm VLOOKUP

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm VLOOKUP

Hàm INDEX

Hàm INDEX trả về giá trị hoặc tham ô chiếu cho tới một độ quý hiếm nhập bảng hoặc một phạm vi chắc chắn.

Cú Pháp:

=INDEX(array, row_num, column_num)

Trong đó:

 • array: Phạm vi dù hoặc một mảng số. Nếu mảng có duy nhất một mặt hàng hoặc cột, row_num hoặc column_num rất có thể là tùy lựa chọn. Nếu mảng có tương đối nhiều mặt hàng và nhiều hơn thế một cột và chỉ mất 1 trong những 2 đối số row_num hoặc column_num được khai báo, hàm tiếp tục trả về một mảng của toàn cỗ mặt hàng hoặc cột nhập mảng.
 • row_num: Thứ tự động của mặt hàng nhập mảng chứa chấp độ quý hiếm trả về. Đối số này là nên, trừ khi chúng ta khai báo column_num. Nếu bỏ lỡ row_num, bạn phải khai báo column_num.
 • column_num: Thứ tự động của cột nhập mảng chứa chấp độ quý hiếm trả về. Nếu bỏ lỡ column_num, bạn phải khai báo row_num.

Ví dụ:

Để dò xét độ quý hiếm ở loại 4, cột 1 trong những mảng B4:E13, các bạn nhập công thức: =INDEX(B4:E13,4,1). Giải mến công thức (theo trật tự những đối số nhập công thức kể từ trái khoáy sang trọng phải): B4:E13 là mảng chứa chấp độ quý hiếm cần thiết trả về. 4 là số trật tự của mặt hàng nhập mảng. một là số trật tự của cột nhập mảng. Sau Khi nhập, nhấn Enter và nhận thành quả.

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm VLOOKUP

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm VLOOKUP

Hàm MATCH

1 nhập 150 hàm excel thường dùng và ví dụ nhập nội dung bài bác này sẽ không thế thiếu hụt hàm MATCH dò xét kiếm và xác xác định trí kha khá của một độ quý hiếm trong một mảng hoặc một dù.

Cú Pháp:

=MATCH(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị mình thích dò xét dò xét.
 • Lookup_array: Mảng hoặc dải dù nhằm xác xác định trí của Lookup_value. Vùng tài liệu chỉ rất có thể với độc nhất 1 mặt hàng hoặc 1 cột.
 • Match_type: Xác quyết định loại khớp là -1, 0, hoặc 1.

Kiểu khớp:

 • 0: Trả về địa điểm kha khá của độ quý hiếm nhập tình huống vùng tài liệu không được bố trí.
 • 1: Trả về địa điểm của độ quý hiếm lớn số 1 tuy nhiên nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế độ quý hiếm dò xét kiếm (vùng tài liệu bố trí tăng dần).
 • -1: Trả về địa điểm của độ quý hiếm nhỏ nhất tuy nhiên to hơn hoặc vì như thế độ quý hiếm dò xét kiếm (vùng tài liệu bố trí tách dần).

Ví dụ:

Để dò xét địa điểm của “Lâm Thiên Trang” nhập list học viên (A2:A9), dùng công thức: =MATCH(“Lâm Thiên Trang”, A2:A9, 0) bên trên dù G3.

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm MATCH

150 hàm excel thường dùng và ví dụ hàm MATCH

Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP dò xét kiếm độ quý hiếm bên trên loại đầu tiên của bảng tham ô chiếu và trả về độ quý hiếm tương ứng nhập loại hướng dẫn và chỉ định.

Cú pháp:

=HLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Row_index_Num, Range_lookup)

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị so sánh với loại thứ nhất của bảng tham ô chiếu nhằm lấy độ quý hiếm cần thiết dò xét.
 • Table_array: Địa chỉ vô cùng của bảng tham ô chiếu, ko bao hàm cột title.
 • Row_index_Num: Số trật tự của loại chứa chấp độ quý hiếm cần thiết lấy nhập bảng tham ô chiếu (bắt đầu kể từ 1).
 • Range_lookup: Cách dò xét kiếm bên trên bảng tham ô chiếu. “+0” mang lại dò xét kiếm đúng chuẩn, “+1” mang lại dò xét kiếm bám theo trật tự tăng dần dần (mặc định).

Ví dụ:

Để xếp loại học viên nhập Bảng 1 (B3:D8) dựa vào điểm số ở Bảng 2 (B11:F12), dùng công thức: =HLOOKUP(C4, $B$11:$F$12, 2, 1) bên trên dù D4. Hàm tiếp tục dò xét độ quý hiếm điểm ở dù C4 nhập Bảng 2 và trả về xếp loại ứng kể từ mặt hàng 2.

Ví dụ hàm HLOOKUP

Xem thêm: giá vàng hôm nay doji

Ví dụ hàm HLOOKUP

Như vậy, các bạn đã nhận được thấy được được sức khỏe của 150 hàm Excel thông thường sử dụng và ví dụ nhưng mà HR Insider thể hiện nhằm rất có thể nâng lên hiệu suất việc làm của khách hàng. Đừng ngần quan ngại test nghiệm và vận dụng bọn chúng nhập bảng tính của tôi nhằm việc làm đạt được hiệu suất tối đa. Chúc các bạn sẽ phát triển thành một Chuyên Viên Excel nhập thời hạn ngắn!

Post Views: 227