100 câu bài tập thì hiện tại đơn

Có thể các bạn không biết, thì Hiện bên trên đơn là thì trước tiên tuy nhiên bất kể bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh nào thì cũng đều trải qua chuyện của 12 thì nhập tiếng Anh. Vì là thì ngữ pháp cơ phiên bản nhất và sở hữu sự link cho tới những thì động kể từ không giống nên thì Hiện bên trên đơn rất cần phải được ghi ghi nhớ kỹ lưỡng.

Ngày thời điểm hôm nay, Luyện đua IELTS Vietop tiếp tục khiến cho bạn tổ hợp lại kiến thức và kỹ năng tổng quan tiền giống như cung ứng 100 câu bài xích tập dượt Thì lúc này đơn!

Bạn đang xem: 100 câu bài tập thì hiện tại đơn

100 câu bài xích tập dượt Thì lúc này đơn

Tổng quan tiền về thì Hiện bên trên đơn

Cấu trúc và tín hiệu nhận thấy của thì Hiện bên trên đơn

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)
Cấu trúc động kể từ to tát beKhẳng định: S + am/is/are + O.
Phủ định: S + am/is/are not + O.
Nghi vấn: Am/is/are + S + O?
Cấu trúc động kể từ thườngKhẳng định: S + V(s/es) + O.
Phủ định: S + don’t/doesn’t + V(nguyên thể) + O.
Nghi vấn: Do/Does + S + V(nguyên thể) + O?
Dấu hiệu nhận biếtTrạng kể từ chỉ tần suất: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day, every week, every month (hàng ngày, mặt hàng tuần, mặt hàng tháng).
Các động kể từ thể hiện tại sự yêu thương – ghét: Love (yêu), Like (thích) = enjoy = fancy, Hate (ghét), Dislike (không thích)

Xem thêm:

Cách sử dụng don’t và doesn’t

Thì lúc này đơn động kể từ to tát be nhập giờ đồng hồ Anh kèm cặp bài xích tập

Cách sử dụng thì Hiện bên trên đơn

HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)VÍ DỤ
Dùng nhằm mô tả một thực sự phân biệt.Water freezes at 0 degrees. (Nước ngừng hoạt động khi 0 độ)
Diễn miêu tả một hành vi hoặc vấn đề xẩy ra lâu nhiều năm hoặc gần như là vĩnh viễn.I live in Vietnam. (Tôi sinh sống ở nước Việt Nam.)
Nói về sau này, dùng sau một số trong những trạng kể từ như: when, until, as soon as,…He’ll tự his housework when he gets trang chủ. (Anh ấy tiếp tục thao tác làm việc mái ấm khi anh ấy về cho tới mái ấm.)
Diễn miêu tả một thói thân quen hằng ngày.I go to tát school at 7 a.m everyday. (Hàng ngày tôi tới trường khi 7 giờ sáng sủa.)
Diễn miêu tả một chương trình, thời hạn biểu, plan vẫn biết trước.The plane leaves at 9a.m. (Máy cất cánh tiếp tục đựng cánh khi 9h sáng sủa.)

Xem ngay:

Vẽ sơ đồ gia dụng suy nghĩ Thì lúc này đơn chỉ nhập 5 phút

Phân biệt Thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp diễn

Quy tắc thêm thắt s/es nhập Thì lúc này đơn và cách phát âm

Sau khi ôn lại lý thuyết tổng quan tiền của thì Hiện bên trên đơn, chúng ta hãy nằm trong Vietop vận dụng nhập thực hành thực tế 100 câu bài xích tập dượt sau đây nhé!

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. I often ______ (go) to tát the cinema on Sundays.
 2. ______ (she/play) hockey every week?
 3. They ______ (watch) TV every evening.
 4. ______ (he/be) a teacher?
 5. You ______ (find) the weather here hot.
 6. ______ (they/be) on the plane?
 7. Lisa ______ (drive) to tát work every day.
 8. Why ______(you/be) in Japan?
 9. I ______ (not/play) the violin very often.
 10. It ______ (not/be) too cold in the South of Vietnam.
 11. The ice ______(melt) when it’s outside the fridge.
 12. She ______(come) from Korea.
 13. We ______(not/be) sánh late.
 14. ______(the cat/eat) fish?
 15. He ______ (play) basketball twice a week.
 16. Tommy rarely ______ (go) out with his family.
 17. They always ______ (teach) mạ new things.
 18. Linda ______(be) a teacher.
 19. David and Jeremy ______(swim) three times a month.
 20. How often ______(you/go) to tát school?
 21. Daniel ______ (fly) to tát London once a year.
 22. She never ______ (do) her housework.
 23. Liz ______ (try) to tát help her family.
 24. Timmy ______ (watch) this music show every night.
 25. Mr Brown ______(wash) the floor and Mrs Brown ______(wash) the dishes.
 26. How ______ (Taylor/fix) her car?
 27. How ______ (you/get dressed) when you go to tát work?
 28. What time ______(she/get up)?
 29. ______ (he/shave) often?
 30. Lux and Clove ______(not eat) meat.
 31. We ______ (not give up).
 32. ______ (he/smoke)?
 33. The bus ______ (come) at 7p.m.
 34. ______ (they/ not rest) enough?
 35. ______(your mother/bake) cakes? They ______(smell) good.
 36. I ______(love) eating ice-creams.
 37. She ______(be) such a beautiful girl.
 38. You really ______(need) to tát sleep.
 39. I ______(not speak) Chinese very often.
 40. Emily ______ (appear) very happy.

Xem thêm:

Bài tập dượt thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

Bài tập dượt thể bị động

Bài tập dượt thì sau này đơn và sau này gần

Bài 2: Choose the correct verb from the list below to tát complete the following sentences. Put the verb in the correct size of Present Simple.

Xem thêm: so sánh hai phân số

visit   go tell work     like     hate     play live help be

want agree know smell   boil      fall       freeze      speak   hear   sell

 1. I ______ working. I don’t want to tát go to tát work.
 2. London ______ in England.
 3. Water ______ at 100 degrees.
 4. She often ______ to tát church on Sundays.
 5. Mary ______ down her xe đạp.
 6. David doesn’t ______ clearly about her.
 7. This ______ bad.
 8. They ______ their family once a month. 
 9. I just ______ them about this once.
 10. We ______ hard.
 11. I ______ eating grape candies. They taste sweet.
 12. Water ______ at 0 degrees.
 13. They ______ English.
 14. He ______ fruits and eggs.
 15. She ______ some sounds strange.
 16. I ______ to tát go out with my friends.
 17. You ______ the piano very well.
 18. I ______ in Vietnam.
 19. You ______ mạ a lot.
 20. They ______ with mạ.

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He / go to tát work / xe đạp / every day.
 2. I / not / think / you’re right.
 3. You / tự your homework?
 4. She / have / some milk / for / breakfast / the morning.
 5. They / practice speaking Spanish / everyday?
 6. You / read this book / twice a month.
 7. He / not / watch music shows.
 8. She / dance often?
 9. Where / you / come from?
 10. He / not / drink too much wine.
 11. How / they / travel to tát Japan?
 12. We / not / lượt thích / eat / salad.
 13. you / speak Vietnamese?
 14. What / you / buy in the supermarket?
 15. They / be / foreigners.
 16. When / she / study?
 17. Why / they / always water the plants?
 18. What / your mother / usually cook?
 19. I / not / wash the dishes / the evening.
 20. he / teach / in S.O.S village?
 21. They / not / work / late / on Mondays.
 22. It / hurt?
 23. Isabella / love / listen to tát K-pop.
 24. We / go / trang chủ / at 8 p.m.
 25. Mike / not run rẩy / very fast.
 26. They / play / a lot.
 27. He / live / a big apartment?
 28. Why / Alice / sleep sánh late?
 29. How many / students / your class / have?
 30. What time / she / go to tát school?
 31. Cars / have / wheels.
 32. I / not believe / you.
 33. He / study Japanese / at a night class.
 34. He / go skiing / every winter.
 35. They / walk to tát the station / every day.
 36. Where / she / often go / on Tuesdays?
 37. Sarah / say / this / all the time.
 38. We / be / number one!
 39. The baby / cry / every night.
 40. Why / they / not seem / sánh happy?

Đáp án

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

Thì vượt lên trước khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Thì lúc này tiếp diễn

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. go
 2. Does she play
 3. watch
 4. Is he
 5. find
 6. Are they
 7. drives
 8. are you
 9. don’t play
 10. is not
 11. melts
 12. comes
 13. are not
 14. Does the mèo eat
 15. plays
 16. goes
 17. teach
 18. is
 19. swim
 20. do you go
 21. flies
 22. does
 23. tries
 24. watches
 25. washes – washes
 26. does Taylor fix
 27. do you get dressed
 28. does she get up
 29. Does he shave
 30. don’t eat
 31. don’t give up
 32. Does he smoke
 33. comes
 34. Don’t they rest
 35. Does your mother bake – smell
 36. love
 37. is
 38. need
 39. don’t speak
 40. appears

Bài 2: Choose the correct verb from the list below to tát complete the following sentences. Put the verb in the correct size of Present Simple.

 1. hate
 2. is
 3. boils
 4. goes
 5. falls
 6. know
 7. smells
 8. visit
 9. tell
 10. work
 11. like
 12. freezes
 13. speak
 14. sells
 15. hears
 16. want
 17. play
 18. live
 19. help
 20. agree

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He goes to tát work by xe đạp everyday.
 2. I don’t think you’re right.
 3. Do you tự your homework?
 4. She has some milk for breakfast in the morning.
 5. Do they practice speaking Spanish everyday?
 6. You read this book twice a month.
 7. He doesn’t watch music shows.
 8. Does she dance often?
 9. Where tự you come from?
 10. He doesn’t drink too much wine.
 11. How tự they travel to tát Japan?
 12. We don’t lượt thích eating salad.
 13. Do you speak Vietnamese?
 14. What tự you buy in the supermarket?
 15. They are foreigners.
 16. When does she study?
 17. Why tự they always water the plants?
 18. What does your mother usually cook?
 19. I don’t wash the dishes in the evening.
 20. Does he teach in S.O.S village?
 21. They don’t work late on Mondays.
 22. Does it hurt?
 23. Isabella loves listening to tát K-pop.
 24. We go trang chủ at 8 p.m.
 25. Mike doesn’t run rẩy very fast.
 26. They play a lot.
 27. Does he live in a big apartment?
 28. Why does Alice sleep sánh late?
 29. How many students does your class have?
 30. What time does she go to tát school?
 31. Cars have wheels.
 32. I don’t believe you.
 33. He studies Japanese at a night class.
 34. He goes skiing every winter.
 35. They walk to tát the station every day.
 36. Where does she often go on Tuesdays?
 37. Sarah says this all the time.
 38. We are number one!
 39. The baby cries every night.
 40. Why don’t they seem sánh happy?

Thực hành thêm thắt bài tập:

Lý thuyết và Bài tập dượt tiêu cực Thì lúc này đơn có đáp án

Bài tập dượt thì lúc này đơn từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Xem thêm: nguyên hàm e^x^2

Bài tập dượt Thì lúc này đơn với động kể từ To be từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập dượt thì lúc này tiếp nối và lúc này đơn

Hy vọng rằng 100 câu bài xích tập dượt Thì lúc này đơn bên trên rất có thể khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về cấu tạo, tín hiệu nhận thấy và cơ hội dùng của thì Hiện bên trên đơn (Present Simple Tense). Chúc chúng ta đoạt được thành công xuất sắc thì Hiện bên trên đơn phát biểu riêng biệt và môn giờ đồng hồ Anh phát biểu chung!